อธิบดี สค. ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวเชิญชวนดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นครอบครัว เป็นของขวัญปีใหม่ 2561

     นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้จัดทำแอพพลิเคชั่นครอบครัว และได้เปิดตัวเป็นของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลมอบให้กับปะชาชนในปี 2561 ไปแล้ว ในการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ในรายการ “เดินหน้าประเทศไทย” ซึ่งในขณะนี้ทุกท่านที่ใช้โทรศัพท์มือถือระบบ Android สามารถ Download ผ่านลิ้งค์นี้ได้เลย https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abc.familyapp หรือ ดาวน์โหลดผ่าน Google play หรือ Play Store โดยพิมพ์คำว่า ครอบครัว หรือ Family แต่ด้วยความที่แอพพลิเคชั่นนี้ยังใหม่ จึงอาจจะยังไม่เห็นแอพพลิเคชั่นนี้ขึ้นเป็นลำดับแรก ในช่วงต้น ๆ นี้ ท่านสามารถพิมพ์คำว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ก่อนก็ได้ เพราะท่านจะเห็นแอพพลิเคชันครอบครัวนี้เป็นลำดับแรก 
     นายเลิศปัญญา กล่าวว่า แอพพลิเคชันครอบครัว เป็นรูปแบบการให้บริการของ สค. อย่างหนึ่งที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ และการบริการอิเล็กทรอนิกส์จาก สค. ได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว ตลอดจนตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและบุคคลในครอบครัวได้ หากทุกท่านโหลดแล้ว ท่านจะได้รู้สิทธิ รู้ช่องทาง รู้กฎหมายครอบครัว รู้ความเข้มแข็งของครอบครัว รู้ความเสี่ยงความรุนแรงในครอบครัว รู้วัฏจักรครอบครัว และเพื่อเป็นการร่วมด้วยช่วยกันสอดส่องดูแลปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้วย ในแอพพลิเคชั่นนี้ก็ได้แจ้งเบอร์โทรเพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเหตุให้อีกด้วย โดยโทรสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ
 
     “ครอบครัวมีคุณค่า ควรให้เวลามากกว่าตัวเงิน Don’t neglect your family for business และ ทุกคนมีความสำคัญ ทุกวันสำคัญทุกคน Since family is important, spend more time with your family” นายเลิศปัญญา กล่าวคำขวัญในตอนท้าย

ความคิดเห็น