รมว.พม. ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล พร้อมเปิดศูนย์การพัฒนาผู้แสดงความสามารถด้านหมอลำที่ จ. ขอนแก่น

     วันนี้ (26 ม.ค.61) เวลา 14.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ สาขาหมอลำกลอนประยุกต์” (HUB หมอลำ) ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรมการแสดงพื้นบ้าน (หมอลำ) แม่ครูราตรี ศรีวิไล จังหวัดขอนแก่น
     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) มีนโยบายในการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 อย่างชัดเจน เริ่มตั้งแต่การจัดระเบียบ คัดกรอง คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทาน รวมทั้งการพัมนาสักยภาพผู้แสดงความสามารถ เพื่อให้เกิดการยอมรับในสังคม สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานทำ โดย พส. ได้จัดอบรมหลักสูตร “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถด้านดนตรี” แก่ผู้แสดงความสามารถที่ขอจดทะเบียนจากทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 2,682 คน สำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะในระดับภาค กระทรวง พม.ได้มีการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน (Hub) โดยนำร่อง 2 ด้าน คือ ด้านดนตรี และด้านหมอลำ โดยด้านหมอลำได้เลือกพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่นำร่อง เนื่องจากเป็นแหล่งวัฒนธรรมในด้านนาฏศิลป์ และได้รับการสนับสนุนจากศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) รวมทั้งแม่ครูราตรี ศรีวิไล ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรมการแสดงพื้นบ้าน (หมอลำ) จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีผู้แสดงความสามารถเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยจะได้รับความรู้ด้านกฎหมายและสวัสดิการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก แม่ครูฉวีวรรณ ดำเนิน ศิลปินแห่งชาติ บรรยาย ให้ความรู้ในหัวข้อ “ศิลปินพื้นบ้าน สาขาหมอลำกลอนประยุกต์กับการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นศิลปินร่วมสมัยและเป็นศิลปินมืออาชีพ” พ่อครู ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริมศิลปินแห่งชาติ บรรยายด้านการพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ศิลปินหมอลำมืออาชีพ และการมีส่วนร่วมของศิลปิน ในการพัฒนาสังคมและสมาคมหมอลำภาคอีสาน ในการฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ การบริหารจัดการ การตลาด และการประชาสัมพันธ์ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดมาตรฐานและแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะทำบัตรผู้แสดงความสามารถ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด
     กระทรวง พม. มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จึงได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทีม One Home จังหวัดขอนแก่น
     โดยได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ ได้แก่ การมอบเงินทุนประกอบอาชีพผู้จดทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐและผู้มีรายได้น้อย จำนวน 150 ราย และมอบบ้านพอเพียงชนบท ตามนโยบาย “9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ พม.”  จำนวน 4 ตำบล  114 หลัง พร้อมทั้งมอบงบประมาณโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2561 จำนวน 11 ตำบล 150 หลัง ทั้งนี้ ได้ส่งมอบบ้านไปแล้ว 2,068 หลัง จากเป้าหมาย  2,561 หลัง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาระดับจังหวัดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

ความคิดเห็น