กระทรวงเกษตรฯ ประกาศจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2561 ชูแนวคิด “ศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรไทย 4.0”

กระทรวงเกษตรฯ เร่งพัฒนาเกษตรไทยสู่ยุค 4.0 จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดม 22 หน่วยงานในสังกัด นำนวัตกรรมด้านการเกษตรจัดแสดง เชื่อมโยงศาสตร์พระราชาสู่แนวทางพัฒนาเกษตรกรไทย หวังยกระดับคุณภาพชีวิต
นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ว่า งานวันเกษตรแห่งชาติ เป็นงานสำคัญประจำปีที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้มีการจัดอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อเป็นช่องทางให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และกลุ่มเกษตรกร มีโอกาสนำเสนอผลงานทั้งด้านวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และงานประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับด้านการเกษตร ออกเผยแพร่สู่การรับรู้ของสาธารณะ เพื่อให้เกษตรกร นิสิต นักศึกษา และประชาชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายให้เกษตรกรเกิดความตระหนัก และเล็งเห็นความสำคัญของการทำเกษตรแบบยั่งยืน สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพและธุรกิจด้านการเกษตร ให้เกษตรกรในประเทศสามารถแข่งขันกับสินค้านำเข้าในเชิงคุณภาพได้ ที่สำคัญ ยังเป็นช่องทางให้นักวิชาการ นักวิจัย และเกษตรกร นำนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ ไปพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศต่อไป
โดยแต่ละปีการจัดงาน “วันเกษตรแห่งชาติ” จะถูกหมุนเวียนสถานที่จัดงานไปยังสถาบันการศึกษาในจังหวัดต่างๆ ของแต่ละภาค ที่มีการเปิดการเรียนการสอนภาควิชาที่เกี่ยวเนื่องกับด้านเกษตรกรรม ทำให้สามารถกระจายองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรในภูมิภาคต่างๆ ได้กว้างขวางและยังเป็นการผลักดันให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนภาคการเกษตรในพื้นที่ของตัวเองได้เพิ่มขึ้นไปพร้อมๆกัน ซึ่งการจัดงานแต่ละปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้คัดเลือกและมอบหมายให้ สภาคณบดีสายเกษตร
แห่งประเทศไทย เป็นผู้เสนอชื่อต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ
สำหรับในปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และได้รับพระกรุณาจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระดำเนินเป็นองค์ประธาน ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
ด้าน นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติในครั้งนี้ จะอยู่ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรไทย 4.0” เป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา ตามแนวพระราชดำริ โดยทั้ง 22 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะนำผลงานที่ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเกษตรมาจัดแสดงและให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมงาน โดยภายในงานจะมีไฮไลท์สำคัญ คือ การจัดแสดงนิทรรศการศาสตร์พระราชา โดยแบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ศาสตร์พระราชาด้านพืช ด้านดิน ด้านน้ำและด้านการส่งเสริมอาชีพ รวมถึงนิทรรศการความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเกษตร
ทั้งนี้ โซนศาสตร์พระราชาด้านพืช คือ กรมการข้าว ไฮไลท์สำคัญที่จัดแสดง เช่น ธัญโอสถทางเลือกสำหรับผู้รักสุขภาพ และนวัตกรรมข้าวไทยก้าวต่อไปไม่หยุดยั้ง กรมวิชาการเกษตร ไฮไลท์สำคัญที่จัดแสดง เช่น จัดแสดงโดรนเพื่อเกษตรอินทรีย์ เห็ดภูฏานลูกผสม สายพันธุ์ใหม่ ต้นพันธุ์กาแฟโรบัสต้าชุมพร 84-4 ต้นกาแฟอาราบิก้าเชียงใหม่ 80 และพันธุ์ขมิ้นชันตรัง 84-2
โซนศาสตร์พระราชาด้านดิน คือ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) ไฮไลท์สำคัญที่จัดแสดง เช่น พระอัจฉริยะภาพด้านการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่การเกษตรที่มีน้ำน้อย นวัตกรรมย้อนกลับ การแกล้งดิน เพื่อแก้ปัญหาสภาพดินเปรี้ยว ด้วยวิธีการควบคุมการให้น้ำผ่านหินปูนฝุ่น การปรับปรุงดินให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน
โซนศาสตร์พระราชาด้านน้ำ  คือ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร องค์การสะพานปลา กรมประมง ไฮไลท์สำคัญที่จัดแสดง เช่น ศาสตร์พระราชาปูม้า 4.0 ธนาคารปูไข่โซล่าเซลล์ สถานการณ์ปูม้าในประเทศรวมทั้งการนำเข้าส่งออก และวิธีการกินปูม้าอย่างถูกวิธี กรมชลประทาน ไฮไลท์สำคัญที่จัดแสดง เช่น นวัตกรรมหมุด QR Code ใช้สำหรับการปักหมุดอ้างอิง ฝายน้ำพับได้ Version 4.0 และนวัตกรรมเครื่องมือวัดความชื้นในดินเพื่อการให้น้ำแก่พืช
โซนศาสตร์พระราชาด้านส่งเสริมอาชีพ คือ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กรมส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย องค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานวิจัยการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ องค์การตลาดเพื่อการเกษตร กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ไฮไลท์สำคัญที่จัดแสดง เช่น จัดแสดงกี่ทอผ้าไหมแบบไม่ลอกกาว กระเป๋าผ้าไหมเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ และสไบคอลลาเจน กรมปศุสัตว์ ไฮไลท์สำคัญที่จัดแสดง เช่น น้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาปศุสัตว์ 4.0 โคนมอาชีพพระราชทาน และผลผลิตปศุสัตว์ 4.0 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไฮไลท์สำคัญที่จัดแสดง เช่น เรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ผ่านภาพยนตร์ 2 มิติ ในโรงภาพยนตร์เคลื่อนที่ ขนาด 30 ที่นั่ง นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้าข้าวจากกลุ่มชาวนา และ Young Smart Farmer Farm shop ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรจากผู้ผลิตได้โดยตรงด้วย
“การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ในปีนี้เชื่อว่าจะทำให้เกษตรกร และผู้เข้าชมงานสามารถมองเห็นแนวทางการพัฒนาเกษตรไทยให้ก้าวไปสู่ 4.0 ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนให้ผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน” รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวในที่สุด

ความคิดเห็น