พม. ยกระดับพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถสู่มืออาชีพ


   วันนี้ (วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๓๐น.  พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานงานแถลงข่าวการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถ “Thailand Public Talent Show” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้แสดงความสามารถได้พัฒนาทักษะความสามารถ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ เป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางในการจ้างงานให้กับผู้แสดงความสามารถ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
     พลเอก อนันตพร กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณ์ในการจัดระเบียบ คุ้มครอง พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทาน และแยก “ผู้แสดงความสามารถ” ออกจากผู้ทำการขอทานอย่างชัดเจน เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้แสดงความสามารถได้พัฒนาทักษะ และยกระดับการแสดงสู่มืออาชีพ สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ซึ่งจากสถิติการออกบัตรผู้แสดงความสามารถ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ พบว่า มีผู้มาทำบัตรผู้แสดงความสามารถ ๒,๕๘๓ ราย แบ่งเป็น ๖ ประเภทตามความสามารถ ได้แก่ ดนตรี ๒,๒๘๑ ราย นาฏศิลป์ ๑๕๒ ราย ศิลปะ ๘ ราย กายกรรม ๔ ราย ละคร ๑ ราย และอื่นๆ เช่น การแสดงมายากล เต้น Break Dance ๑๓๗ ราย กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย
     พลเอก อนันตพร กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ “ผู้แสดงความสามารถ” จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้แสดงความสามารถให้มีมาตรฐานอย่างมืออาชีพ โดยจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ รวมถึงการพัฒนาทักษะและมาตรฐานการแสดงในที่สาธารณะ
     โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ ระดับจังหวัด ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดทุกจังหวัด ดาเนินการจัดทาแผนการพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถในพื้นที่ เช่น การจัดหาสถานที่ในชุมชนเพื่อให้ผู้แสดงความสามารถมีพื้นที่ในการแสดงเพิ่มมากขึ้น สร้างการรับรู้และพัฒนาพื้นฐานผู้แสดงความสามารถระดับพื้นที่ ส่งเสริมการมีงานทำ ระดับภาค จัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน (Hub) โดยนาร่อง ๒ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านดนตรี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร ดาเนินการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และความร่วมมือจากสถาบันดนตรีคนตาบอดเป็นวิทยากรให้ความรู้ ๒) ด้านหมอลำ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่นดาเนินการ โดยได้รับความร่วมมือจากแม่ครูฉวีวรรณ ดำเนิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดง หมอลำ จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ระดับประเทศ เปิดโอกาสให้ผู้แสดงความสามารถได้แสดงศักยภาพ
     โดยจัดกิจกรรมตลาดนัดผู้แสดงความสามารถ Public Talent Show 2018 และส่งต่อไปยังสถาบันดนตรีชั้นนาระดับประเทศต่อไป สาหรับผู้ที่ประสงค์จะทาบัตรผู้แสดงความสามารถ สามารถติดต่อที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคติดต่อที่สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด และผู้แสดงความสามารถที่ประสงค์เข้ารับการพัฒนาทักษะความสามารถเฉพาะด้านดนตรี/หมอลา/มโนราห์ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดทุกจังหวัด หรือ Facebook : Beggar in Thailand
     กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนภารกิจ ไปสู่ความสาเร็จ ลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรม หากท่านใดประสบปัญหาความเดือดร้อน สามารถโทรแจ้งสายด่วน ๑๓๐๐ เพื่อขอคำปรึกษาแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง” พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย

ความคิดเห็น