เปิดศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทาง (Vaccine Center) โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน  เนื่องจากในปัจจุบัน พบว่าปัญหาโรคติดเชื้อของประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง การใช้วัคซีนเป็นหนึ่งในแนวทางที่ถูกนำมาพิจารณาใช้กันมากขึ้น โดยการฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันอุบัติการณ์การเกิดโรค ลดความรุนแรงของโรค และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขในระยะยาวได้ โดยประเทศไทยได้หันมาให้ความสนใจต่อแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้ออย่างจริงจัง เพื่อให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ศูนย์สร้างภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทาง  โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ประกอบด้วยทีมแพทย์หลากหลายสาขา ได้แก่ แพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางโรคติดเชื้อ  แพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางโรคระบบทางเดินปัสสาวะ  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารและตับ พยาบาลวิชาชีพ ที่จะร่วมกันให้คำปรึกษา คำแนะนำวัคซีนที่ควรได้รับสำหรับการเดินทางไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก โดยทางศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทางนี้จะให้บริการ วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ วัคซีนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ วัคซีนท่องเที่ยว วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก วัคซีนคุณแม่ตั้งครรภ์ เป็นต้น
วันนี้ศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทางจึงแนะนำทางเลือกใหม่ในการป้องกันจากโรคร้าย พร้อมให้บริการท่าน ให้คำปรึกษา แนะนำการดูแลสุขภาพ และส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

ความคิดเห็น