พม. แถลงข่าวการจัดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2561 ชูแนวคิด “พลังครอบครัวไทยใจอาสา"

พม. แถลงข่าวการจัดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2561 ชูแนวคิด  “พลังครอบครัวไทยใจอาสา”
          วันนี้ (23 มีนาคม 2561) เวลา 10.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว สร้างแนวคิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในครอบครัว และส่งต่อการช่วยเหลือไปยังครอบครัวอื่น ๆ ในชุมชน เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง

          นายเลิศปัญญา กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 กำหนดให้วันที่ 14 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันครอบครัว”กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะที่มีภารกิจการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว ได้กำหนดจัดงานวันแห่งครอบครัวขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของครอบครัว รวมทั้งเป็นสร้างแนวคิดให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ และรณรงค์ให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวให้มากขึ้น


          นายเลิศปัญญา กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดงานวันแห่งครอบครัวประจำปี 2561 กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 โดยใช้แนวคิด พลังครอบครัวไทยใจอาสา ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวสร้างแนวคิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในครอบครัว และส่งต่อการช่วยเหลือไปยังครอบครัวอื่น ๆ ในชุมชน เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง โดยมีกิจกรรมสำคัญคือ การมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ครอบครัว บุคคล ที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 91 รางวัล ได้แก่ครอบครัวร่มเย็น จากส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร จำนวน 81 รางวัล ครอบครัวร่มเย็น (ด้านผู้มีชื่อเสียง : ประเภทครอบครัวศิลปิน/ครอบครัวนักธุรกิจ/ครอบครัวนักกีฬา/ครอบครัวพิเศษ/สื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว) จำนวน 5 รางวัล และรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว จำนวน 5 รางวัล

โดยรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ พร้อมรับมอบข้อเสนอจากสมัชชาครอบครัวระดับชาติประจำปี 2561 โดยในปีนี้มีครอบครัวผู้มีชื่อเสียงได้รับรางวัล เช่น ประเภทครอบครัวนักกีฬา ได้แก่ ครอบครัวของร้อยตำรวจโท นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม หรือน้องต้น นฤบดินทร์ นักฟุตบอลทีมชาติไทยสังกัดสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และประเภทสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ได้แก่ รายการ The Return of Superman Thailand : บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นต้น และการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “ครอบครัวไทยจะอยู่ดีมีสุขได้อย่างไรในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยศาสตราจารย์ รุจา ภู่ไพบูลย์และคณะ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ภายในงานจะมีนิทรรศการแสดงแนวคิดเกี่ยวกับสืบสานแนวพระราชดำริ “เราทำดี ด้วยหัวใจ” นิทรรศการครอบครัวร่มเย็น บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว นิทรรศการภาพถ่ายครอบครัวไทยใจอาสา บูทแสดงผลงานของเด็กที่ประสบความสำเร็จของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว กิจกรรม Learning Zone เสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และ บูทเติมเต็มความรู้ งานวิจัย และข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น


          “พม. ขอเชิญชวนทุก ๆ ท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพลังสร้างครอบครัวไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป” นายเลิศปัญญา กล่าวในตอนท้าย

https://www.youtube.com/watch?v=8nW6PulSnpE&t=30s
ความคิดเห็น