รมว.พม. เปิดงานผู้สูงวัย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุแนวคิด “สูงวัย หุ่นฟิต พิชิตโรค”


    วันที่27 มี.ค. 61เวลา 16.00 น. ที่บริเวณสนามหญ้าศูนย์ผู้สูงอายุสวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงาน ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0 : นวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ (Health care innovation for older persons) “สูงวัย หุ่นฟิต พิชิตโรค” 
   พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ กล่าวว่า "ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ โดยปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุอยู่ประมาณ 10.78 ล้านคน (ร้อยละ 16.5 ของประชากรทั้งประเทศ) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจสำคัญด้านสังคม ได้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลว่าด้วยการลดความเหลื่อมล้ำ ทางสังคม เปิดโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม.เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีหลักประกัน
อีกทั้งได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และการพัฒนาประเทศไทยภายใต้ “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยแนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยประสานพลังความร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายทุกภาคส่วน
        โดยมีนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพม. และ สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำ กลุ่มเขตในกรุงเทพมหานคร ชมรมผู้สูงอายุ กรมพลศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายผู้สูงอายุ รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานจำนวน 300 คน

    รมว.พม. กล่าวต่อว่า "กระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ทั้งในด้านการจัดสวัสดิการ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และการเตรียมความพร้อมประชากรสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพมาใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและตอบสนองความต้องการบริการด้านสุขภาพ เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข มีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย
และได้รับการดูแลในทุกที่ทุกโอกาส อีกทั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาประเทศภายใต้ “ไทยแลนด์ 4.0” จึงได้กำหนด Road Map ด้านนวัตกรรมประจำเดือนตลอดทั้งปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการ “ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0” โดยใช้แนวทางสานพลังประชารัฐที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าสุขภาพที่เหมาะสมอย่างแพร่หลายและทั่วถึง"

สำหรับเดือนมีนาคมนี้ ได้กำหนดจัดงาน “ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกลไทยแลนด์ 4.0 : นวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ (Health care innovation for older persons) โดยมีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย 1) กิจกรรมสาธิตการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย 2) กิจกรรม 5 ฐาน เพื่อสุขภาพและบริการทดสอบสมรรถนะด้าน
                                     ร่างกาย “ Walk Rally Healthy Free Day” โดยสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา 3) กิจกรรมสาธิต การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกระทุ่งล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
3) สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย “การเตรียมความพร้อมสมรรถนะด้านร่างกาย”ก่อนวัยสูงอายุ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) “นิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพ : โชคชะตาหรือจะสู้เรากำหนด” และ 4.4) การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ มีการตรวจสุขภาพและวิธีการรับมือกับโรคต่างๆของผู้สูงอายุ
                                   

      4) นิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ 4 โซน ประกอบด้วย 4.1) สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมทางสุขภาพ Innovation for health ได้แก่ ที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อผู้สูงอายุ ผ้ายกตัวผู้สูงอายุ Application “Doctor Me” เพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 
     "การจัดงานครั้งนี้ มุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพของตนตั้งแต่วัยเยาว์เพื่อส่งผลให้เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ด้วยพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และสามารถดูแลตนเองได้ โดยอยู่อย่างยืนยาวและมีความสุข ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสานพลังประชารัฐเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนต่อไป" พลเอกอนันตพร กล่าวในตอนท้าย 

ความคิดเห็น