กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดแถลงข่าวเชิดชูอาสาสมัครและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560

     วันนี้ (วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561) เวลา 10.55 น. ณ ลานโถงกลาง ชั้น 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วย พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าววันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 ซึ่งการจัดงานในวันนี้เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “พิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2560” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561  โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี
นางนภา กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น “วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ” เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระองค์ท่านที่ทรงอุทิศพระวรกาย และสละเวลาโดยมิเห็นแก่ความเหนื่อยยากเพื่อประชาชนตลอดมา จนทรงได้รับการถวาย พระราชสมัญญาว่าเป็น “พระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์” ต่อมา สหประชาชาติประกาศให้ ปี พ.ศ. 2544  เป็นปีอาสาสมัครสากล คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2543 เห็นชอบให้วันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็น “วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ” เป็น “วันอาสาสมัครไทย” ด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น รวมทั้งจัดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบันมีอาสาสมัคร/องค์กรที่ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 3,317 ราย ได้แก่ อาสาสมัครดีเด่น 3,133 คน และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น 184 องค์การ

นางนภา กล่าวต่อว่า การจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 กิจกรรมช่วงเช้า ประกอบด้วย การทำเวทีสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนอาสาสมัครได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน หัวข้อในปีนี้ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง...ทำอย่างไรให้เป็นจริง” และช่วงบ่าย พิธีประทานโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาเป็นองค์ประธาน ในปีพ.ศ.2560 มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 308 ราย ได้แก่ 1. อาสาสมัครดีเด่น 287 คน ยกตัวอย่างเช่น คุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล อุทิศตนเพื่อสังคมและส่วนรวมทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะงานด้านพัฒนาเยาวชนและสตรีและยังส่งเสริมพัฒนากีฬาแบดมินตัน จนสามารถนำนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยแข่งขันได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย รองศาสตราจารย์ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ อาสาสมัคร ผู้ก่อตั้ง “ชมรมผู้ปกครองของเด็กที่มีปัญหาทางการได้ยิน” เน้นการมีส่วนร่วม ส่งเสริมบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน 2. องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น 21 องค์การ ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคม และเป็นไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กองทุนบ้านปันรักเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ต้นแบบการจัดการปัญหาด้านสาธารณสุขและสังคม โดยใช้กระบวนการจิตอาสา ประชารัฐ ไปสู่การขยายผลการแก้ไขปัญหาสังคม กิจกรรมอื่นๆ ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “สมเด็จย่ากับงานอาสาสมัครและการพัฒนาที่ยั่งยืน” นิทรรศการวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย และนิทรรศการขององค์การสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัคร เป็นต้น
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะผู้ที่มีจิตอาสาเข้ามาร่วมพัฒนาสังคม รวมถึงพิทักษ์สิทธิ สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในสังคม

ความคิดเห็น