พม. รับมอบเงิน 1 ล้านบาท จาก ปตท.สผ. พร้อมส่งต่อ 4 องค์กรสาธารณกุศล ร่วมพัฒนาสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ภายใต้แนวคิดการให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า


   วันที่30 เม.ย.61 เวลา 15.00 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดย นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อนำเงินดังกล่าวมอบให้หน่วยงาน องค์กรสาธารณกุศลที่ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต่อไป ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

       กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ
ของผู้สูงอายุ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้ ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์จากการมีผู้สูงอายุถึงร้อยละ 25 ของประชากรในปี 2565 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว ส่งผลให้สังคมไทยคาดหวังให้ภาครัฐหนุนเสริมภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคีเครือข่าย เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ เช่น การสร้างหลักประกันทางการเงิน การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง การดูแลสุขภาพ การพัฒนานวัตกรรม สินค้า และบริการ รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มีการขับเคลื่อนประเทศด้วยกลไกประชารัฐ ซึ่งเป็นการสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงในการดำเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
      สำหรับ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) เป็นภาคเอกชนที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในหลายมิติทั้งด้านวิถีชีวิต สังคม เศรษฐกิจ สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในวันนี้ ปตท.สผ. ได้มอบเงินสนับสนุน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่หน่วยงาน องค์กรการกุศล 4 แห่ง ที่ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ 1) บ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟ (St. Joseph Home for the Elderly) จังหวัดขอนแก่น จำนวน 250,000 บาท 2) ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 100,000 บาท  3) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สงอายุจังหวัดสงขลา จำนวน 350,000 บาท และ 4) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สงอายุวาสนะเวศน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 300,000 บาท
        ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย ผส. จึงได้จัดพิธีรับมอบเงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขึ้น  เพื่อนำเงินดังกล่าวจาก ปตท.สผ. มอบให้หน่วยงาน องค์กรสาธารณกุศล ทั้ง 4 แห่งดังกล่าว ซึ่งเป็นการสนับสนุน และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน องค์กร ที่ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแก่สังคม ทั้งนี้ ขอขอบคุณ ปตท.สผ. ที่ได้มอบเงินจำนวนนี้ นับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสนับสนุนงานด้านผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม ขอให้ภาคีเครือข่าย   ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินงานและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อสร้างสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพต่อไป
      การรับมอบเงินในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับโครงการตามยุทธศาสตร์ (Flagship) กระทรวง พม. คือ โครงการให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า โดยจะมีศูนย์กลางระดมทุนและทรัพยากรจากทุกภาคส่วน จัดทำระบบฐานข้อมูล การรับบริจาค การจัดการเงินและทรัพยากรบริจาค และเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภายในกระทรวง ทำความตกลงกับกรมสรรพากรเรื่องการลดหย่อนภาษี รวมถึงสร้างระบบการตรวจสอบและติดตามประเมินผลทั้งภายในและภายนอก ซึ่งสามารถควบคุมและตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส

ความคิดเห็น