พม. จัดงานวันแห่งครอบครัว 2561 เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็น ชูแนวคิด “พลังครอบครัวไทยใจอาสา

        วันนี้ (2 เม.ย.61) เวลา 09.00 น. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “พลังครอบครัวไทยใจอาสา” พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็นแก่ครอบครัว บุคคล และสื่อมวลชนที่ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสัมพันธภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว จำนวน 91 รางวัล กล่าวรายงาน อีกทั้งรับมอบข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติจากคณะผู้แทนสมัชชาครอบครัวแห่งชาติ กล่าวรายงานโดย นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในการนี้ พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าวด้วย ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยกำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดทุกช่วงวัย รวมถึงการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ซึ่งสถาบันครอบครัวเป็นหนึ่งในกลไกหลักหรือยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัฐบาลในการเสริมสร้างและพัฒนาคน เพื่อให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตอาสา ด้วยการรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อร่วมกันดูแล ป้องกัน แก้ไขปัญหาสังคม อันเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงแข็งแรงของสังคมไทย ทั้งนี้รัฐบาลได้มีมติเห็นชอบให้วันที่14 เมษายนของทุกปี เป็น “วันแห่งครอบครัว” กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จึงกำหนดจัดงานวันแห่งครอบครัวเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2561 ได้กำหนดจัดงานขึ้นภายใต้แนวคิด “พลังครอบครัวไทยใจอาสา” เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวไม่ทอดทิ้งสมาชิกคนใดในครอบครัว รวมถึงไม่ทอดทิ้งครอบครัวใดในสังคมให้เผชิญปัญหาหรือภาวะวิกฤติเพียงลำพัง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) คือ การพัฒนาที่ครอบคลุมถึงคนทุกกลุ่มโดยยึดถือหลักสำคัญว่า “No one left behind” หรือ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ส่งผลกระทบต่อวิธีคิดและการดำเนินชีวิตของสมาชิกในครอบครัว ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสม โดย พ่อ-แม่ มุ่งจะหารายได้มาจุนเจือครอบครัว แต่ไม่มีเวลาอบรมเลี้ยงดูบุตรส่วนผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งให้อยู่กับเด็กตามลำพัง ทำให้ครอบครัวขาดความสมดุล เกิดความขัดแย้งในครอบครัวอันเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่นำไปสู่การใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาสำหรับกิจกรรมสำคัญภายในงาน ประกอบด้วย 1) การมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ครอบครัวร่มเย็น (ด้านผู้มีชื่อเสียง) และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 91 รางวัล อาทิ
ครอบครัวร้อยตำรวจโท นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม นักฟุตบอลทีมชาติไทยสังกัดสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด รายการ The Return of Superman Thailand เป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตประจำวันของความเป็นครอบครัว ที่สะท้อนถึงความรักและความเสียสละของคนที่เป็นพ่อแม่ เป็นต้น 2) การรับมอบข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2561 จากคณะผู้แทนสมัชชาครอบครัวแห่งชาติ  3) การนำแสนอผลงานวิจัย เรื่อง “ครอบครัวไทยจะอยู่ดีมีสุขได้อย่างไรในยุคไทยแลนด์ 4.0”
4) การจัดแสดงนิทรรศการ ได้แก่  4.1) แนวคิดเกี่ยวกับการสืบสานแนวพระราชดำริ : เราทำดี ด้วยหัวใจ 4.2) การเชิดชูเกียรติคุณครอบครัวร่มเย็น บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว  4.3) การแสดงภาพถ่ายกิจกรรมครอบครัวไทย
ใจอาสา  4.4) การนำเสนอองค์ความรู้ด้านครอบครัว และ4.5) การนำเสนอผลงานของนักเรียนที่ผ่านการฝึกอาชีพจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และ 5) พื้นที่กิจกรรม Learning Zone สำหรับครอบครัว

ความคิดเห็น