“วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561"รมว.พม. นำคณะผู้บริหารและผู้สูงวัย เข้าพบลุงตู่ ติดเข็มกลัดดอกลำดวน

         รมว.พม. นำคณะผู้บริหารและผู้สูงวัย เข้าพบลุงตู่ ติดเข็มกลัดดอกลำดวน พีอาร์งาน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561
       วันนี้ (3 เม.ย. 61) เวลา 08.00 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนางไพรวรรณ พลวัน รองปลัดพม. นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ติดเข็มกลัดดอกลำดวนสัญลักษณ์วันผู้สูงอายุแห่งชาติให้กับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์งาน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561” ณ บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ
      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นผลมาจากอัตราการเกิดที่ลดลง และความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์การสาธารณสุข ทำให้ประชาชนมีอายุยืนขึ้น ในปี 2564 คาดว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ (Aged Society) คือมีประชากรสูงอายุสูงถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ
และอีก 10 ปี คือปี 2574 คาดว่า ประเทศไทยจะมีสัดส่วนประชากรสูงอายุสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super-Aged Society)  กระทรวง พม. จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพบรรจุในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552  มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผ่านทางกลไกประชารัฐเพื่อสังคมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 อนุมัติและประกาศให้ วันที่ 13 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” และเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสนี้ โดยได้มีการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 เป็นปีแรก
และได้เลือก "ดอกลำดวน" เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ ต้นลำดวนเป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็น มีอายุยืน มีใบเขียวตลอดปี ให้ร่มเงาดีและดอกมีสีนวล กลิ่นหอม กลีบแข็ง ไม่ร่วงง่าย เหมือนกับผู้ทรงวัยวุฒิที่คงคุณธรรมความดีงามไว้ให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานตลอดไป สำหรับการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2561 กำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” ซึ่งกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 จะจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้ กิจกรรมในส่วนกลาง ได้แก่ การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยจะมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2561 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มีการชมวีดิทัศน์และรับฟังการกล่าวสุนทรพจน์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ชนะการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนทุกวัยและชมการแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งแบ่งเป็น 5 โซน ได้แก่ สุขภาพ การมีงานทำ นวัตกรรมสร้างสรรค์ การเรียนรู้สังคมและความมั่นคงในชีวิตและท้ายสุดจะมีการเปิดตัว “Gold Application” (Application สำหรับผู้สูงอายุ ของ ผส. และกิจกรรมในส่วนภูมิภาค ได้แก่ การจัดกิจกรรมมอบรางวัลให้กับภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่จิตอาสาดีเด่นระดับจังหวัด การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติระดับจังหวัด
    การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติในปีนี้ กระทรวง พม. มีความมุ่งมั่นให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ ทำให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ อีกทั้งคาดหวังให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติได้รับความรู้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและประเทศชาติต่อไป

ความคิดเห็น