พส. เปิดศูนย์ประสานงาน อพม. เขตดอนเมือง พร้อมบูรณาการงานระดับพื้นที่

    วันอังคาร ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตดอนเมือง ณ ชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
   นางนภา กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้นำนโยบาย ๔ หลักคิด ๑๕ หลักการทำงาน ของพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ และบูรณาการงานตามแนวทางประชารัฐเพื่อสังคม มาขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและเครือข่ายสานพลังประชารัฐ ให้การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึง ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรอาเซียน เพราะพลังอาสาสมัคร คือ พลังของแผ่นดิน
    นางนภา กล่าวต่อไปว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) คือ หนึ่งในเครือข่ายสำคัญในการขับเคลื่อนงานของกระทรวง พม. ในด้านการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การมีส่วนร่วมทางสังคม ให้คำแนะนำปรึกษา ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหากลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ ปัจจุบันมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ทั่วประเทศ ที่ขึ้นทะเบียนและออกบัตรประจำตัว มีจำนวนทั้งสิ้น ๖๑,๘๑๕ คน แบ่งเป็น ชาย ๒๑,๓๓๔ คน หญิง ๔๐,๔๘๑ คน กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม จึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตดอนเมืองขึ้น เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานของ อพม. ในพื้นที่ และเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ระหว่างพื้นที่กับหน่วยงานในระดับเขตและเครือข่ายต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เช่น ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ ได้รับบริการและการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง
  จากนั้นเวลา ๑๑.๓๐ น. นางสาวชนิดนารถ เจริญเนือง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วย นางวันดี ขำสำอางค์ ผู้อำนวยการกิงกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม นางบุญศรี สุวรรณดี ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตดอนเมือง และคณะอนุกรรมการ ได้เดินทางลงพื้นที่ไปยัง ถนนกำแพงเพชร ๖ ชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา เขตดอนเมือง ติดตามครอบครัวนางจำรัส เดชสง่า อายุ ๙๐ ปี ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง อาศัยอยู่กับบุตรชาย นายสุนันท์ เดชสง่า อายุ ๔๐ ปี ซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไป รับจ้างซักรีดรายวันที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ มีรายได้เฉลี่ยวันละ ๓๐๐ บาท เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือและประสานส่งต่อให้กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างยั่งยืน
    อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของศูนย์ประสานงาน อพม. เขตดอนเมือง จะสามารถขับเคลื่อนและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของพี่น้อง อพม. ทุกท่าน ที่ต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านจิตอาสาอย่างเต็มศักยภาพ มีความเสียสละและสามัคคี ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงการทำงานระหว่างชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นางนภา กล่าวในตอนท้าย

ความคิดเห็น