พม. ยกระดับศักยภาพ อพม. สู่กรอบความร่วมมืออาเซียน

    วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน รุ่นที่ ๑ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก พร้อมนี้ได้บูรณาการภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ในพื้นที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
    นางนภา กล่าวว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง       ของมนุษย์ ให้เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบเสาด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) สร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร ยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมอาเซียนให้คงอยู่ การพัฒนาสังคมนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่ม “อาสาสมัคร” ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นฟันเฟือง    ที่ช่วยขับเคลื่อนภารกิจ หน้าที่ในการพัฒนาสังคม เฝ้าระวัง ป้องกัน พิทักษ์สิทธิ และดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการ
 นางนภา กล่าวต่อว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียนขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เปิดโอกาสให้ อพม. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต การทำงาน และรูปแบบภาษาในสังคม ของกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศขับเคลื่อนการทำงานด้านสังคมและสวัสดิการแบบคู่ขนานให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนร่วมกัน จนสามารถพัฒนาไปสู่การแลกเปลี่ยนอาสาสมัครในกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคตภายใต้กรอบแผนงานประชาคมอาเซียน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน ๕๐ คน และอาสาสมัครชาวต่างประเทศ จำนวน ๕๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คนการอบรมในครั้งนี้ ดร. วัลลภา วิศวสุขมงคลและคณะ จะมาถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญ        ด้านภาษาอังกฤษ และถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานอาสาสมัครระหว่างประเทศ ตลอดจนจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมการแนะนำตนเอง สร้างทีมงาน ระดมสมอง สถานีเดาศัพท์ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเรียนรู้การแสดงวัฒนธรรมร่วมกัน ฯลฯ   จากนั้นนางนภา เศรษฐกร ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวนางเบ๊าะ สุขสบาย ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวง และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ในรูปแบบของทีม One Home ซึ่งประกอบไปด้วยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก อบต. บึงศาล และผู้ใหญ่บ้าน ในการประสานดูแล ช่วยเหลือ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างยั่งยืนต่อไป

ความคิดเห็น