รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา เยี่ยมเยียนสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์)

    วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
   โดยมี นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พม. เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังการดำเนินงานของสถานคุ้มครองฯ ทั้ง 8 แห่งทั่วประเทศ และรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน ซึ่ง รมว.พม. ขอให้คำนึงถึงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็นสำคัญ การสร้างการรับรู้ในเรื่องการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ที่ทำงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ รวมทั้ง ต้องมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน เพราะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะต้องได้รับการคุ้มครองในสิทธิที่พึงจะได้รับในทุกมิติ อีกทั้งเน้นย้ำการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้บุคลากรในทุกระดับได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม
 

   การทำงานเป็นทีมเพื่อส่วนรวมเป็นหลัก สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชน และสังคมอย่างเต็มกำลัง ซึ่งทางกระทรวง พม. พร้อมให้การสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ความคิดเห็น