พส. สนับสนุนและผลักดันให้บุคลากรเป็นนักสร้างสุของค์กร (Happy Workplace)

   
       วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานครฯ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างนักสร้างสุของค์กร (Happy Workplace Promoter) รุ่นที่ ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกรมฯ เป็นนักสร้างสุของค์กร มีความรู้  ความเข้าใจ และทักษะในการเสริมสร้างสุขภาวะ รวมทั้งสร้างแนวร่วมความร่วมมือ และเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานให้เกิดเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกัน สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น และมีบรรยากาศในการทำงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของกรมฯ
   นางนภา กล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาลซึ่งให้ความสำคัญในการสร้างสุขภาวะที่ดีของบุคลากรภาครัฐ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ (HR Scorecard) และจัดทำเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ ๕  โดยกำหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมความรักความผูกพันของบุคลากร สร้างบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งผลให้บุคลากรมีความสุขในการดำเนินชีวิตทั้งทางกาย จิต สังคม ปัญญา และสามารถบริหารจัดการความสุขนั้นกับการทำงานเพื่อให้เกิดความสมดุลในชีวิต (Work Life Balance) ตามแนวคิดความสุข ๘ ประการ (Happy ๘ - แฮปปี้ เอทธ์) ประกอบด้วย ๑) Happy Body สุขภาพดี ๒) Happy Heart น้ำใจงาม ๓) Happy Society สังคมดี๔) Happy Relax ผ่อนคลาย ๕) Happy Brain หาความรู้ ๖) Happy Soul การมีคุณธรรม ๗) Happy Money ปลอดหนี้ และ ๘) Happy Family ครอบครัวดี

    นางนภา กล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในการขับเคลื่อนการสร้างองค์กรแห่งความสุข โดยดำเนินการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันของบุคลากรในองค์กรผ่านระบบออนไลน์ (Happinometer)  ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อทราบระดับและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขและความผูกพันของบุคลากรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และได้นำผลการสำรวจข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ และจัดทำโครงการเสริมสร้าง
 นักสร้างสุของค์กร (Happy Workplace Promoter) รุ่นที่ ๑ ขึ้น กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่         นิคมสร้างตนเอง ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง  และศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ ทั้งสิ้นจำนวน ๙๐ คน กิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยายและการฝึกปฏิบัติการเขียนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขไปสู่ MOPH องค์กรแห่งความสุข   กลยุทธ์การขับเคลื่อนความสุขของคนทำงาน การวิเคราะห์ความสุข เทคนิคการติดตามประเมินผลกิจกรรมของแผนปฏิบัติการสร้างเสริมความสุข และการจัดทำเส้นทางสู่การพัฒนาสังคมของ พส. องค์กรแห่งความสุข
 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมสนับสนุนและผลักดันให้บุคลากรเป็นนักสร้างสุของค์กร เพื่อเชื่อว่าบุคลากร คือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กรที่นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน    นางนภา กล่าวในตอนท้าย

ความคิดเห็น