พม. สานต่อเสริมพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี ๒๕๖๑

  วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานงานแสดงนิทรรศการผลงานเด็กและเยาวชน โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift & Share ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต Miracle of Life ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อสานต่อกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่การเป็นผู้ให้ เสริมพลังพัฒนาทักษะ  ปลูกจิตสำนึกสาธารณะ จิตอาสา สร้างอาสาสมัคร/ยุวอาสาพัฒนาสังคม และพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคน "เก่ง ดี มีสุข"
  พลเอกอนันตพร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา ๑ ทศวรรษ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) น้อมนำพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนมาขับเคลื่อน โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชน ให้รู้จักการเป็น “ผู้ให้” และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งมีเด็กและเยาวชนผ่านการอบรมกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน เกิดโครงการจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิดมากกว่า ๓๐๐ โครงการ

  พลเอกอนันตพร กล่าวต่อว่า ในปี ๒๕๖๑ พส. ใช้กรอบแนวคิด“พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ” พัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านกระบวนการ Shift & Share ขยายพื้นที่ดำเนินการไปยัง ๑๑ จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จันทบุรี นครสวรรค์ น่าน พิษณุโลก พัทลุง ระยอง ศรีสะเกษ สตูล สุรินทร์ และอุบลราชธานี กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ ๑) เฟ้นหาวิทยากรกระบวนการ หลากหลายความสามารถ“V-Spirit Mentor” จาก ๑๑ จังหวัด รวม ๑๑๑ คน ๒) อบรมแกนนำ V – Spirit ยุวอาสา จากโรงเรียนเพียงหลวง และเด็กเยาวชนในเขตต่างๆ เข้าร่วมโครงการ กว่า ๖,๔๗๙ คน ๓) กิจกรรม Shift & Share (Happy Kids in summer ๒๐๑๘) ต้นแบบการจัดสวัสดิการการดูแลเด็ก โดยใช้กระบวนการ Play and Learn สนุก สร้างสุข ปลอดภัย เรียนรู้ทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะสังคม และใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า ๔) กิจกรรมพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ เด็กๆจะได้พัฒนาความเป็นจิตอาสา ฝึกคิดสร้างสรรค์ ฝึกทำโครงการแล้วนำไปปฏิบัติในพื้นที่จริงร่วมกับภาคีเครือข่าย ซึ่งในปีนี้มีโครงการส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น ๕๓ โครงการ อาทิ โครงการ App Society Helps ชี้เป้าเฝ้าระวัง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร โครงการไม้เท้าพลังจิตลิขิตเส้นทางใหม่ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โครงการสร้างฝัน แบ่งปันห้องสมุด โรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ฯ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น
  กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการผลงานโครงการโดดเด่นระดับจังหวัดของเด็กและเยาวชน ปี ๒๕๖๑ และโครงการที่เคยได้รับรางวัลและขยายผลต่อยอดจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น ๕๓ โครงการ สนุกสนานเพลิดเพลิน “ลอง เล่น เรียน” กิจกรรม Workshop จาก ๓๔ โครงการระดับจังหวัดทั่วประเทศไทย สัมผัสกิจกรรมมดตัวเล็กรวมพลัง “วัยจิ๋วอาสาเปลี่ยนโลก” จากโรงเรียนเพียงหลวง เปิดประสบการณ์การแบ่งปัน “นับ ๑ ถึงล้าน” เรียนรู้ ๑๐ โครงการระดับประเทศ“สุดยอดเมล็ดพันธุ์                  (Best Practice)” และร่วมสนุกกับบูทสุดยอดกิจกรรมที่จะมา Up Skills สู่ความเป็นเลิศ จากเครือข่ายต่างๆ อาทิ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) Peacegen เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดง แสง สี เสียง  ปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน จากกองทัพบก และการแสดงจากเหล่า V-Spirit ยุวอาสา

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมขับเคลื่อนงานตามโครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift & Share ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต Miracle of Life เพื่อเสริมสร้างพลังจิตอาสาให้กับเด็กและเยาวชน บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เล็กๆ ให้เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้แห่งการให้แผ่กิ่งก้านสาขาแห่งการมีจิตอาสา ครอบคลุมทุกพื้นที่ซึ่งพลังของเด็กและเยาวชนจะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม ชี้เป้า เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป          พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย


ความคิดเห็น