บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด ร่วมกับ กรุงเทพมหํานคร (กทม.) องค์กรส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชําชําติ (UNEP) สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย พร้อมภําคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน

กลุ่มเซ็นทรัล  ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร  โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) รวมถึงภาคีเครือข่ายในไทยและระดับสากล ทั้งภาครัฐและเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ในงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก 2018 ภายใต้แนวคิด Beat Plastic Pollution “รักษ์โลก ลดพลาสติก” พร้อมคำขวัญลดใช้พลาสติกที่ว่า “ถ้าใช้ซ้ำไม่ได้ ก็ควรเลิกใช้” (If you cant reuse it, refuse it) ด้วยเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ภายใต้ Concept CHANGE! : Change your behavior, Change your mind ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน ณ ลาน EDEN ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เปิดเผยถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเซ็นทรัลว่า “กลุ่มเซ็นทรัลให้ความสำคัญกับการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมาตลอด 70 กว่าปีที่ดำเนินธุรกิจ  มีการคัดแยกขยะ การบำบัดน้ำที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม  การก่อสร้างอาคารที่นำเอาเศษวัสดุเหลือทิ้งมาบดอัดใช้งาน การจัดระบบบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างเหมาะสม รวมถึงการรณรงค์เชิญชวนประชาชนปลูกต้นไม้เพื่อคืนพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศไทย  ด้วยเป้าหมาย 100,000 ต้นภายในปีนี้  ส่วนนโยบายด้านการลดปริมาณพลาสติกนั้น มีเป้าหมายที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ภายใต้ Concept CHANGE! : Change your behavior, Change your mind โดยเริ่มต้นจากบุคลากรภายในองค์กร ผ่าน campaign no bag ให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ กลุ่มเซ็นทรัล เป็นองค์กรค้าปลีกแห่งแรกของไทย  ที่ริเริ่มแคมเปญลดการใช้ถุงพลาสติก-ถุงกระดาษ “NO BAG NO BAHT” อย่างจริงจัง ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน มีอัตราการใช้ถุงพลาสติก ลดลงถึง 13 ล้านใบ  คิดเป็น 31 %   รวมทั้งโครงการผลิตถุงชีวภาพ หรือ Bio Degradable Bag ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติภายใน 1 ปี และมีนโยบายจะประกาศรณรงค์ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกภายในห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัลต่อไป

นอกจากนั้น กลุ่มเซ็นทรัล ยังริเริ่มโครงการนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาเพิ่มมูลค่า ผ่านเครื่องรับซื้อขวดอัตโนมัติ Goes Green Refund Machine  รับคูปองนำไปใช้เป็นส่วนลดจากร้านค้าในเครือเซ็นทรัล ซึ่งในงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ ได้นำเครื่องนี้มาจัดแสดงและให้ทดลองใช้ที่บูธ “เซ็นทรัลทำ”
ตลอดสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลกในปีนี้ กลุ่มเซ็นทรัล ยังได้รณรงค์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ECO FRIENDLY ภายในศูนย์การค้า Central World, Zen, Tops, และ Super Sport อีกด้วย
สำหรับกิจกรรมในงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day 2018 ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน ที่ลานอีเดน 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นั้น ประกอบด้วยนิทรรศการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด
Beat Plastic Pollution เน้นรณรงค์ลดการใช้พลาสติก โดยเฉพาะพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (single use plastic) เช่น หลอดพลาสติก, ถุงพลาสติก และขวดน้ำ ซึ่งพบว่าทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติก 500,000 ล้านใบต่อปี โดยคนไทยใช้ถุงพลาติก 8 ใบต่อวัน ขณะที่ชาวยุโรปใช้เพียง 5 ใบต่อเดือน เกินกว่าครึ่งของพลาสติกพบเป็นขยะอยู่ในทะเล ซึ่งประเทศไทยทิ้งขยะลงทะเลสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก ทำให้สัตว์น้ำตายมากถึงปีละ 1 ล้านตัว และเฉพาะในพื้นที่ กทม. สามารถจัดเก็บขยะถุงพลาสติกได้มากกว่า 80 ล้านชิ้นต่อวัน  เพื่อให้เห็นถึงผลกระทบของขยะในทะเล มีการติดตั้ง อุโมงค์ VR  ซึ่งจำลองความรู้สึกให้เหมือนอยู่ในเรือดำน้ำและสำรวจสภาพใต้มหาสมุทรที่เต็มไปด้วยขยะพลาสติก นอกจากนั้นยังได้มีการนำถุงพลาสติกใช้แล้วมารังสรรค์ให้เป็นผลงานประติมากรรมจากถุงพลาสติกใช้แล้วที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไทย (กว้าง 3.6 ยาว 10.2 สูง 5.1 เมตร) โดยฝีมือของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์(INDA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยในวันเดียวกันนี้ทั่วโลกจะจัดทำประติมากรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อแสดงออกถึงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน  ซึ่งไทยได้รับเลือกให้จัดงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้
นอกจากนั้นยังมีการเสวนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม หัวข้อ “ขยะ! คิดก่อนทิ้ง, ทิ้งแล้วไปไหน” โดย ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, เชอร์รี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ ในนามกลุ่ม Little Forest และนักวิชาการสิ่งแวดล้อม การเสวนาหัวข้อ “เลิกพลาสติกแล้วใช้อะไรแทน” โดย คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ ดารา ผู้รักษ์สิ่งแวดล้อม Co-Founder, EEF Thailand ตัวแทนกลุ่มคนที่ส่งเสริมในการเลือกใช้วัสดุทางเลือก, คุณสินชัย เทียนศิริ ผอ.สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรม หัวข้อ Beat Plastic Pollution โดย ผู้บริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ มูลนิธิโลกสีเขียว และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย
มีบูธนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ การกำจัดขยะของ กทม., การสนับสนุนดื่มน้ำประปา ของการประปานครหลวง, การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุพลาสติกเหลือใช้และกล่องนมยูเอชที, โครงการความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกและจัดการทรัพยากรพลาสติกเหลือใช้
มีการทำเวิร์คช้อป Workshop การทำสิ่งประดิษฐ์กระเป๋าถือ,ผ้าพันคอ จากเชือกอวนใช้แล้ว

ในวันเดียวกันนี้ ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อการจัดการปัญหาขยะ และพลาสติกอย่างยั่งยืน และในวันที่ 7 มิถุนายนนี้ จะมีการรวมตัวกันแสดงพลังของภาคีเครือข่ายระดับโลก ในการสนับสนุนการจัดงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลกที่เมืองไทยด้วย
ปิดท้ายในแต่ละวัน ด้วย มินิคอนเสิร์ต จาก ศิลปินในค่าย  SpicyDisc  อาทิ  Morning Soon, The Pakinson  และ วง Roof Top
“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือจัดงานในครั้งนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อลดปริมาณ การใช้พลาสติกในสังคมไทยอย่างยั่งยืน” นายพิชัย กล่าวในท้ายที่สุด

ความคิดเห็น