จี้!!.ใช้กัญชาทางการแพทย์ นอกเหนือการรักษา 3 โรค

  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก นายณัฐวัฒน์ ชินธนะเศรษฐ์ ประธานชมรมกัญชาเพื่อการแพทย์แผนไทย ได้นำหนังสือร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรม และรักษาสิทธิหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในกรณีการใช้กัญชา ต่อ พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณนายกสภาการแพทย์แผนไทย
 เนื่องด้วย พรบ.ยาเสพติดฉบับใหม่ ที่กำลังอยู่ในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในขณะนี้นั้นได้ให้สิทธิ์แก่แพทย์แผนไทยเป็นหนึ่งในผู้ให้การรักษา และกระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เมื่อ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาอีก 4 คณะ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมิได้มีผู้แทนจากสภาการแพทย์แผนไทยอยู่เลยแม้สักคณะเดียว ดังเป็นที่ทราบกันดีแล้วนั้น ทางชมรมกัญชาเพื่อการแพทย์แผนไทยได้ติดตามการแถลงข่าวผลการประชุม และการทำงานของคณะทำงานต่างๆ เหล่านี้ของกระทรวงสาธารณสุข มาโดยตลอดเป็นระยะๆ พบว่า ข้อสรุปและคำแถลงข่าวบางประการยังมิได้เป็นการสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในกรณีการใช้ประโยชน์จากกัญชาในการแพทย์ และมิได้รักษาสิทธิหน้าที่ของแพทย์แผนไทยตานเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติที่ได้ระบุไว้ซึ่งไม่ธรรม และอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสิทธิของแพทย์แผนไทยได้
 โดย นายณัฐวัฒน์ ชินธนะเศรษฐ์ ประธานชมรมกัญชาเพื่อการแพทย์แผนไทย  จึงขอเสนอให้มีการแต่งตั้งผู้แทนจากสภาการแพทย์แผนไทยเพิ่มเติมเข้าไปในคณะกรรมการ และคณะทำงานชุดต่างๆ เหล่านี้ทุกชุด เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและประโยชน์ เพื่อรักษาสิทธิหน้าที่ให้กับผู้ประกอบการแพทย์แผนไทยด้วย ในฐานะที่สภาการแพทย์แผนไทยมีหน้าที่ควบคุมดูแล รักษาสิทธิ พร้อมทั้งร้องเรียนให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ มาวิจัยในคนและใช้ทางการแพทย์ได้ นอกเหนือการรักษา 3 โรค แก้ลมชักในเด็ก คลื่นไส้อาเจียน ประสาทอักเสบดังกล่าว

ความคิดเห็น