พส. ร่วมกับเทศบาลนคร และเมืองพัทยา พัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทานในชุมชน

 
 วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนและพัฒนากระบวนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทานในชุมชนร่วมกับเทศบาล และเมืองพัทยา จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่มีเทศบาลนครในพื้นที่ จำนวน ๒๕ ศูนย์ เทศบาลนคร และเมืองพัทยา รวม ๓๑ แห่ง
  นางนภา กล่าวว่า ในการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ขับเคลื่อนภารกิจการแก้ไขปัญหาคนขอทานอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบาย ๓P ได้แก่ ด้านการขับเคลื่อนนโยบาย (Policy)  ด้านการคุ้มครอง (Protection) และด้านการป้องกัน (Prevention) โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกลไกการทำงาน ด้านการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และการจัดสวัสดิการสังคม ในระดับจังหวัดและระดับชุมชนแก่คนไร้ที่พึ่งและคนขอทานอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทานในชุมชน ร่วมกับเทศบาลนคร ๒๙ แห่ง และเมืองพัทยา เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลนครและเมืองพัทยา ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน นำไปสู่การขับเคลื่อนงานด้านคนไร้ที่พึ่งและขอทานเชิงบูรณาการ ให้เกิดผลในการปฏิบัติเป็นรูปธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้มอบหมายให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดในพื้นที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนงานดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น ๒๔ จังหวัด
  นางนภา กล่าวต่อว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทานในชุมชนร่วมกับเทศบาล และเมืองพัทยา บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีกระบวนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง จึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนและพัฒนากระบวนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทานในชุมชนร่วมกับเทศบาลนคร และเมืองพัทยา” เพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนงาน และพัฒนากระบวนการดำเนินงาน ขึ้น

  กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย ๑) การบรรยายเรื่องผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ และข้อมูลสถานการณ์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลนคร และเมืองพัทยา ๒) การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น ถอดบทเรียนและพัฒนากระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทานในชุมชน ๓) การพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทานในชุมชนร่วมกับเทศบาลนคร เมืองพัทยา และ ๔) การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานส่งเสริมความร่วมมือการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในชุมชน ปี ๒๕๖๒
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มุ่งมั่นและพร้อมขับเคลื่อน การดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทานในชุมชนร่วมกับเทศบาล เมืองพัทยา ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรม และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  อีกทั้งเพื่อสร้างกลไก  และเครือข่ายความร่วมมือในการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน ในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป นางนภา เศรษฐกร กล่าวในตอนท้าย

ความคิดเห็น