มศว จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand

         
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference หรือ ภายใต้แนวคิด: แนวทางใหม่สำหรับการสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยมีวัตถุประสงค์มาจากแนวคิดที่เชื่อมโยงระหว่าง ภารกิจหลักทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน   และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกันเอง  และระหว่างมหวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ( ที่ 10 จากขวา) เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล (ที่ 8 จากซ้าย) อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี (ที่ 9 จากขวา) ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิสัมมาชีพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (ที่ 9 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ  ร่วมงาน ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อเร็ว ๆ นี้
                      มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่มีความเพียรพยายามแม้ร่างกายจะไม่เหมือนใคร

นวัตกรรมจากชุมชนที่นำขยะมาสร้างประโยชน์

ความคิดเห็น