นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมเปิดงานห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฮาลาล ​​“ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ”

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ทำพิธีเปิดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่า ‘ห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฮาลาล ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (Tan Sri Dr.Surin Pitsuwan Research and Innovation Halal Science Laboratory)’ เพื่อรำลึกถึง ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียนและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  โดยการเปิดศูนย์ครั้งนี้มีนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมเปิดงานห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฮาลาล ​​“ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ”ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ผู้ที่มีความฉลาดปราดเปรื่องและรอบรู้ในศาสตร์หลากหลายด้าน นับเป็นบุคคลสำคัญของประเทศไทยที่เป็นความภาคภูมิใจของมุสลิมไทยและนานาชาติ และด้วยวิสัยทัศน์ที่มีคุณค่ายิ่งต่องานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฮาลาล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ปลายปี 2542 ได้เขียนคำนิยมให้กับหนังสือ Halal-HACCP ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก นับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประพันธ์นำไปสู่การจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเวลาต่อมา ด้วยคุณงามความดีและเกียรติคุณของดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ในฐานะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือแรงผลักดันสำคัญในการขับเคลื่อนสู่การสร้างเครือข่ายครบวงจรในระดับโลก ทั้งงานด้านวิทยาศาสตร์ สู่ภาคอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ ผนวกความเป็นศาสตร์และศิลปะอิสลามเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน ถือเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์  ด้วยเหตุนี้เอง ห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมฮาลาล ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ คือประจักษ์พยานอันทรงเกียรติในการรำลึกถึงคุณูปการต่อศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย“การกำเนิดของ ศวฮ. มีบุคคลจำนวนหนึ่งมีส่วนอย่างสำคัญต่อการจัดตั้ง หนึ่งในนั้นคือ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ซึ่งเป็นแรงผลักดันการจัดตั้งห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ ครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมของ ศวฮ.มาโดยตลอด รวมถึงการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในกรรมการที่ปรึกษา ศวฮ. ด้วยเหตุนี้ ในวาระครบรอบ ๑๕ ปีแห่งการจัดตั้ง ศวฮ.ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศวฮ.จึงจัดพิธีเปิดห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฮาลาลขึ้น ณ อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ชั้น ๑๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ โดยมีชื่อว่า ‘ห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฮาลาล ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (Tan Sri Dr.Surin Pitsuwan Halal Science Research and Innovation Laboratory)’ เพื่อรำลึกถึงคุณความดีของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อีกทั้งเพื่อให้ความสำเร็จในระดับนานาชาติของท่านเป็นเสมือนพลังขับเคลื่อนตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นใหม่” รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าว
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลนี้เรียกกันสั้นๆ ว่า PS Halal Lab ตั้งอยู่บนชั้น 13 ของอาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศวฮ.มีที่ทำการอยู่บนชั้น 11, 12, 13 มีพื้นที่ใช้สอยรวม 3,000 ตารางเมตรจากทั้งหมด 4,400ตารางเมตร ส่วนของ PS Halal Lab ตั้งอยู่บนชั้นที่ 13 ของอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 400 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วยห้องปฏิบัติการวิจัยชีวเคมีโภชนาการ ห้องปฏิบัติการวิจัยนาโนวิทยาและคอสเมติกส์ และห้องปฏิบัติการวิจัยชีววิทยาโมเลกุล
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นกลยุทธ์สำคัญอย่างหนึ่งในการยกระดับการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีสากล และเป็นการแสดงสถานะความเป็นผู้นำของประเทศไทยในเวทีเดียวกัน ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยต่อโลกมุสลิม ที่จะทำให้ประเทศไทยแสดงสถานะความเป็นผู้นำด้านกิจการฮาลาลอันเป็นภาพใหม่ของโลกมุสลิมที่ทันสมัยก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่
ความคิดเห็น