พส. สานพลังสังคม เพื่อพัฒนาคน พัฒนาชาติ ตามรอยศาสตร์พระราชา

  วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แถลงข่าวกิจกรรมสานพลังสังคม เพื่อพัฒนาคน พัฒนาชาติ ตามรอยศาสตร์พระราชา ภายใต้งาน Thailand Social Expo 2018 สู่อนาคตที่สดใส ด้วยคนคุณภาพ
    นางสุจิตรา กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมแสดงผลงานด้านการพัฒนาสังคม ภายใต้งาน Thailand Social Expo 2018  กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรม ๗ โซน ได้แก่ ๑) โซนการให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ศูนย์รับบริจาคฯ ร้านมิตรไมตรี Give Shop จำหน่ายสินค้ามือสอง บูธธนาคารกรุงไทย แสดงกระบวนการโอนเงินให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมผ่านระบบกรุงไทย บริการเปิดทำบัตรเครดิตฟรี บูธแว่นท๊อปเจริญ บริการตรวจวัดสายตาฟรีให้กับประชาชน และตัดแว่นให้กับกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้งสูงอายุ ผู้พิการ) และบริษัท ซีอาร์ซี ไทยวัสดุ จำกัด บริจาควัสดุสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ๒) โซนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการจำลองพื้นที่จัดแสดงข้อมูลภูมิวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชนเผ่า ที่ได้รับการพัฒนาจาก พส. จนสามารถเปิดรับประชาชนสู่การเรียนรู้ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ตาก ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย ด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงภูมิวัฒนธรรม  ๓) โซนแบ่งปันและเปลี่ยนแปลง กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) เป็นการสนับสนุนให้ภาคเอกชน/ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการเพื่อสังคม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ภาคธุรกิจเข้ามาทำกิจการเพื่อสังคม บูธดอยคำ นำเสนอภาคธุรกิจ พร้อมจำหน่ายสินค้า บูธวิสาหกิจสุขภาพชุมชนจัดบริการนวด และองค์กรสาธารณประโยชน์ Banana Land เป็นองค์กรที่ขอรับการสนับสนุนเงินเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บูธสัญญาใจ...ที่มีให้กัน เป็นการให้โอกาสผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ด้อยโอกาส ผู้พ้นโทษ ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ๔) โซนพัฒนาศักยภาพสร้างโอกาสในสังคม Audition ผู้แสดงความสามารถ บริการออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ถนนผู้แสดงความสามารถ (Talent Show) จำลองถนนสำหรับให้ผู้แสดงความสามารถที่มีบัตรประจำตัวได้มาแสดงความสามารถในงาน นิทรรศการ นำเสนอกระบวนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กระบวนการออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ จำหน่ายของดี ๑๑ สถาน จำหน่ายสินค้าธัญบุรีโมเดล จาก ๑๑ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ๕) เรียนรู้ปัญหา ร่วมอาสาพัฒนาสังคม การนำเสนอสถานการณ์ปัญหาสังคม/เรียนรู้กลุ่มเป้าหมาย พส. เพื่อสื่อให้ผู้ชมได้เห็นถึงการทำงานของรัฐบาลและตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมได้อย่างไร  ๖) ด้วยพลังรัก และพระเมตตา สู่การพัฒนาคนและสังคม นิทรรศการ Shift & Share เป็นโครงการพัฒนา
  เพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ โดยเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการ MOL ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตรราชกัญญาฯ เน้นการปลูกฝังการให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ให้ มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม โครงการไม้เท้าพลังจิต ลิขิตเส้นทางใหม่ โครงการ App Society และโครการ Hello Massage
๗) ระดมพลังอาสา ร่วมพัฒนาสังคม Care For khun จำลองการฝึกอาชีพของ อพม. เช่น สานตระกร้าด้วยเส้นพลาสติก ที่ดึงนิ้วล็อคพับริบบิ้นเหรียญโปรยทาน โอ่งผ้าไหม กิจกรรมการแสดงจาก อสต. (ชาวฟิลิปปินส์ เกาหลี เวียดนาม พม่า สวิสเซอร์แลนด์ อเมริกา ไนจีเรีย)ชื่อชุด Bamboo Dance นอกจากนี้ในวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๘.๑๐ น. ที่เวทีกลาง ยังมีการแสดงจาก พส. จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ การแสดงหมอลำ : ร้องเพลงหมอลำตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย คณะ ดร.ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร และการแสดงของชนเผ่าอาข่า : การแสดงของชนเผ่าอาข่า “บ่อฉ่องตุ๊”
  นางสุจิตรา กล่าวต่อว่า ภายในงานยังมีการเสวนาทางวิชาการ (Conference) ในหัวข้อ ๑) สมัชชาสวัสดิการสังคมไทย กทม. ๒๕๖๑ ประเด็นการจัดสวัสดิการสังคม ๕ ระบบ ทั้งในเชิงประเด็นและเชิงกลุ่มเป้าหมาย และการจัดสวัสดิการสังคมแบบสร้างมูลค่าเพิ่ม (Productive Welfare) และ ๒) Social Enterprise : SE กับงานพัฒนาสังคม ประเด็นนโยบายรัฐต่อการสนับสนุน SE แผนการสร้างเสริม SE การรับรอง SE การสนับสนุน SE ของภาคเอกชน และประสบการณ์และประโยชน์จาก SE
   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมกับมหกรรมความรู้และบริการทางสังคม ในวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อิมแพคเมืองทองธานี ฮอลล์ ๕ – ๘
นางสุจิตรา กล่าวในตอนท้าย

ความคิดเห็น