พม. รับรองกิจการเพื่อสังคมใน ๑๕ สถานประกอบการ

  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ชั้น ๓ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมี นางสาวอุษณีย์ กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะกรรมการ และนางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติกิจการที่ยื่นคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมของสถานประกอบการ จำนวน ๑๕ กิจการ
  พลเอก ฉัตรชัย กล่าวว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม ซึ่งได้จัดทำแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม ทำให้สามารถประกาศแบบและการยื่นคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมได้ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในการพิจารณาคุณสมบัติของกิจการที่ยื่นขอรับคำขอหนังสือรับรองกิจารเพื่อสังคม เพื่อนำเสนอกิจการเพื่อสังคมที่ควรได้รับการรับรองให้คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติอนุมัติ จำนวน ๑๕ กิจการ และในส่วนคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔ ภาค และนำประเด็นข้อเสนอที่ได้จากการจัดประชุมมาประกอบการจัดทำร่างแผนการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมเสนอคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติในการประชุมครั้งต่อไป
 รัฐบาลเห็นความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ ควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ที่ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ จึงมีมติเห็นชอบ พิจารณาอนุมัติรับรองกิจการเพื่อสังคมของสถานประกอบการ ชุดแรกของประเทศไทย จำนวน ๑๕ กิจการ เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นการกระตุ้นให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม และเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานกิจการเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม และมีธรรมาภิบาล รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคน พัฒนาสังคม ให้สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ความคิดเห็น