พม. เปิดตัวกิจการเพื่อสังคมที่ได้รับการรับรองเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

วันที่28 ส.ค. 61  เวลา 08.30 น. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก อนันตพรกาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นำคณะผู้แทนสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองกิจการเพื่อสังคม จำนวนทั้งสิ้น 15 กิจการ จากกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ บริเวณชั้นล่างโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลตามที่รัฐบาลเห็นความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จึงผลักดันนโยบายกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ขึ้น ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้ดำเนินการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็น “กรรมการและเลขานุการ” และให้ พส. เป็น “สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ”  โดยบูรณาการการทำงานระหว่างหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบของ “กิจการเพื่อสังคม” เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน “ปรับเปลี่ยนวิธีคิด” จากองค์กรที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรที่มีวิธีการบริหารจัดการและมีธรรมาภิบาล โดยนำผลกำไรไปลงทุนกับมนุษย์และสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม สาธารณสุข และการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งนี้ ปัจจุบันกระทรวง พม. โดย พส. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม ดังนี้  1) ประกาศคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2561 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.dsdw.go.th 2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมพ.ศ. 2561 –  2564 รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำข้อคิดเห็นมาประกอบการจัดทำร่างแผนกิจการเพื่อสังคมต่อไป 3) จัดงาน Kick off Social Enterprise : SE เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ให้ภาคธุรกิจที่สนใจได้รับทราบและยื่นคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม

4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมกับงานพัฒนาสังคม (Social Enterprise: SE) ภายใต้งาน
Thailand Social Expo เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมฟินิกซ์ 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ
การจัดเวทีวิชาการได้สะท้อนแง่คิดที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย การรับรองกิจการเพื่อสังคม และการสนับสนุน Social Enterprise ในหลากหลายมิติ และ 5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม ซึ่งมีผู้ยื่นขอรับรองและผ่านการรับรองคุณสมบัติเป็นครั้งแรกในประเทศไทย จำนวน 15 กิจการ ได้แก่ 1) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 2) บริษัท เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด  3) บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด  4) บริษัท เเดรี่โฮม จำกัด  5) บริษัท กาแฟอาข่า อ่ามา จำกัด 6) บริษัท สยามออร์แกนิค จำกัด  7) บริษัท แจสเบอร์รี่ จำกัด  8) กลุ่มเกษตรกรทำนา นาโส่ 9) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 10) บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 11) บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด 12) บริษัท คิดคิด จำกัด  13) มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์ฯ 14) สหกรณ์
กรีนเนท จำกัด และ 15) บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด ทั้งนี้ นอกจากสถานประกอบการที่ได้รับการอนุมัติรับรองจะได้รับการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรแล้ว ยังสามารถได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อาทิ การยกเว้นภาษีเงินได้ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 621) พ.ศ. 2559
กระทรวง พม. โดย พส. พร้อมดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคมให้เป็นที่รู้จัก และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ รับทราบการขับเคลื่อนงานกิจการเพื่อสังคมที่เป็นรูปธรรม โดยดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ทำงานแบบบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งสร้างความตระหนักแก่ภาคเอกชน  ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา พัฒนาประเทศไทยอย่างเป็นองค์รวมในด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

ความคิดเห็น