พม. ต่อยอดการฝึกอาชีพให้สตรีและครอบครัว เปิดอาคารแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "ระเบียงศูนย์ Shop and Show" จังหวัดสงขลา

   เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตลอดจนคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด พม. และหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลาให้การดูแลต้อนรับอย่างอบอุ่น ในการนี้ รมว.พม. ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พม. ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง สถานสงเคราะห์บ้านเด็กจังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ตลอดจนพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้แทนเครือข่ายสตรีภาคใต้ 200 คน และเครือข่ายสตรีมุสลิม อีกทั้ง เป็นประธานการประชุมทีม พม. One Home จากพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ทางสังคมและรายงานการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่ และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานให้กับทีม พม. (One Home)
          พลเอกอนันตพร กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดสงขลาในวันนี้ ได้เห็นถึงความเข้มแข็งของการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น  การขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมี นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงานให้ทราบถึงนโยบาย บทบาทหน้าที่ และทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และได้มีโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ครอบครัว (โรงเรียนครอบครัว) และเป็นประธานเปิดอาคารแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ระเบียงศูนย์ Shop & Show” โดยมี นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน ทำให้ทราบว่า อาคารแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แห่งนี้จะนำไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ ทำให้เขาสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
         ด้าน นายเลิศปัญญา กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้ครอบครัว (โรงเรียนครอบครัว) เป็นศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้ และแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ ในทุกมิติของการสร้างครอบครัวเข้มแข็ง ให้แก่ผู้รับบริการ เครือข่าย และคนทุกเพศทุกวัย อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของการส่งผ่านความรู้ให้แก่ประชาชนในแต่ละครอบครัวอันเป็นพลังสำคัญของการพัฒนาประเทศให้มั่นคงต่อไป


สำหรับอาคารแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ระเบียงศูนย์ Shop & Show” ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งแนะนำสินค้าและบริการ และเป็นช่องทางหนึ่งของการทำการตลาดแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับบริการทั้งในศูนย์ฯ และในชุมชน ที่ได้พัฒนาฝึกทักษะอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการจนได้คุณภาพ และยังเป็นการช่วยฝึกฝนพัฒนาทักษะให้แก่ผู้เรียนก่อนทำงานจริง รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดการฝึกอาชีพให้มีตลาดรองรับ และในอนาคตสถานที่แห่งนี้จะเป็นจุดกระจายผลิตภัณฑ์ของผู้รับบริการของศูนย์ฯ อีกด้วย

ความคิดเห็น