ตามรอยวิถีอีสาน เปิดตำนานผ้าไทย 3 จุดเช็คอินท่องเที่ยวใหม่ ท่องเที่ยวโอทอป นวัติวิถี อำเภอไชยวาน อุดรธานี

อำเภอไชยวาน เปิดจุดเช็คอิน
ท่องเที่ยวโอทอป นวัติวิถี 3 หมู่บ้าน 2 ตำบล เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่นชาวอีสาน และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของแต่ละชุมชุน ให้ได้รู้จักมากขึ้น โดยมีนายชเสกสรร จุมพลหล้า ปลัดอาวุโส อำเภอไชยวาน เป็นประธานเปิดงาน ใน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านสะงวย และ บ้านหนองแวง
บ้านสะงวย
นางสาวกุลณิษฐาน์  ขันขวา  พัฒนาการอำเภอ กล่าวว่า จุดแรกเป็นการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถี บ้านสะงวย ม.3 ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน ที่นี่มีจุดเด่น เรื่องการทอผ้าที่สวยงามและหลากหลายรูปแบบ     มีผ้าประจำถิ่น คือลายผ้า “พันมหา” เป็นผ้าประจำถิ่นใน อ.ไชยวาน ซึ่งมีหนึ่งเดียวในไทย
สำหรับ แอ่งเล็กเช็คอิน ที่สำคัญของบ้านสะงวย คือ บริเวณหน้าวัดที่เป็นที่ตั้งของช้างดำขนาดใหญ่ซึ่งช้างดำที่สร้างขึ้นนี้สร้างตามตำนานการก่อเกิดบ้านสะงวย นอกจากนั้นยังประดับประดาด้วยแบบบ้านสองมิติ เป็นการจำลองบ้านตาม วิถีชีวิตของชุมชนบ้านสะงวย
วิหารหลวงปู่ดำ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงปู่ดำพระพุทธรูปคู่บ้านสะงวย หลวงปู่ดำเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะที่งดงามเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านงะสวยและชาวบ้านใกล้เคียง
ดนตรีพื้นเมืองวิถีชาวบ้านที่ผูกพันกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่พร้อมจะขับกล่อมให้กับนักท่องเที่ยวความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนววิถีของอำเภอไชยวานแห่งนี้ งดงามด้วยวิถีชีวิต งดงามด้วยศิลปวัฒนธรรมประเพณีและงดงามด้วยผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านผ้าไหมมัดหมี่ย้อมคราม ผ้าหมี่ขิด กระเป๋าผ้า ตะกร้าไม้ไผ่ ขนมกล้วยฉาบ เสื่อกก และอาหารพื้นถิ่นที่สดสะอาดและอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ชาวบ้านได้รังสรรค์ขึ้นจากผลผลิตปลอดสารพิษ

ส่วนผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้าน มี
กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านสะงวย
กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านสะงวย ผ้าหมี่ขิด
กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านสะงวย กระเป๋าผ้า
กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านสะงวย เสื้อมัดหมี่สำเร็จรูป
กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก
กลุ่มจักสานหมวกกก
กลุ่มจักสานตะกร้าไม้ไผ่
กลุ่มขนมกล้วยฉาบ
กลุ่มแจ่วบอง


บ้านหนองแวง(แก้มหอม)
และ จุดเช็คอิน แห่งที่ 2 คือ
บ้านหนองแวง ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในปีพุทธศักราช 2557
ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของชุมชนแห่งนี้ ได้สร้างรอยยิ้มและความสุขให้เกิดขึ้นกับผู้มาเยือนอยู่เสมอ ภาพคนเฒ่าคนแก่สอนลูกหลานในหมู่บ้านให้ทอผ้าพื้นเมืองเกิดขึ้นเกือบทั้งหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ผลผลิตจากท้องไร่ท้องนาถูกส่งจำหน่ายไปยังตลาดของหมู่บ้าน สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านหนองแวง

สถานที่เช็คอินของบ้านหนองแวงแก้มหอม ประกอบด้วย ประตูสู่หมู่บ้านทั้งสองด้าน เป็นจุดที่ทัศนียภาพที่สวยงาม สะพานไม้ไผ่ ที่ทอดยาวลงไปกลางทุ่งนา เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวิถีชีวิตของท้องทุ่งนาได้อย่างเต็มที่ เรือนแพกลางน้ำ เป็นเรือนแพขนาดเล็กที่นักท่องเที่ยวสามารถลงไปสัมผัสถ่ายรูปหนองน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน
บ้านหนองแวงแก้มหอม ยังเป็นหมู่ที่บ้านที่รักษาประเพณีและวัฒนธรรมได้อย่างเหนี่ยวแน่น เป็นชุมชนที่ศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทุกๆเช้าประชาชนจะใส่บาตรข้าวเหนียวเป็นจำนวนมากเป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งนอกจากนั้นในวันสำคัญเทศกาลต่างๆชาวบ้านจะนิยมเข้าวัดฟังธรรม เป็นหมู่บ้านวิถีพุทธที่น่าชื่นชม และ ยังมีความพร้อมที่จะรอรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ ด้วยทัศนียภาพที่งดงาม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์
อาหารพื้นถิ่นที่ปรุงจากวัตถุดิบในท้องถิ่นและเป็นผลผลิตปลอดสารพิษที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ OTOP
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
กลุ่มจักสาน ตะกร้าหวาย
กลุ่มพรมเช็ดเท้า
กลุ่มแปรรูปอาหารแจ่วบอง
กลุ่มแปรรูปอาหารปลาส้ม
กลุ่มทำขนมกล้วยฉาบ
กลุ่มทำขนนดอกจอก
กลุ่มทอผ้าทอมือ
กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก
กลุ่มข้าวจี่


ชุมชนท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถีบ้านเพียปู่ 
ส่วนจุดเช็คอินแห่งที่  3 ได้รับเกียรติจาก นายอำเถอชัยรัตน์ พัดประดิษฐ์ นายอำเภอไชยวาน มาเป็นประธานเปิดงาน ในกิจกรรม พาแลง กับชาวบ้านด้วย

ชุมชนท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถีบ้านเพียปู่ ม.8 ต.ไชยวาน เป็นหมู่บ้านเก่าแก่โบราณ มีแหล่งอายธรรมที่มีผู้คนหลายยุคหลายสมัย จากหลักฐานที่ขุดพบวัตถุโบราณหลายชนิดซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีอายุราวๆ 5000-7000 ปี

เมืองแห่งภูมิปัญญา ที่เรียงร้อยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพร้อมเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่บ้านเพียปู่ เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมที่คุณไม่อาจจะจะพลาดได้
วัดกู่แก้ว เป็นวัดที่มีความเก่าแก่และมีพระอุโบสถที่สวยงามอย่างยิ่ง เป็นที่รวบรวมพระพุทธรูปเก่าแก่จากอารยธรรมทวารวดี รวมไปถึงเครื่องปั้นดินเผาต่าง ซึ่งมีมากกว่า 300 ชิ้น พระอุโบสถวัดกู่แก้วเป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง คือ “หลวงปู่แก้ว”  ซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพและศรัทธา ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปีชาวบ้านจะนิยมมากราบไหว้นมัสการขอพรสรงน้ำองค์หลวงปู่แก้วและจุดบ้องไฟเสี่ยงทายฟ้าฝนก่อนฤดูทำนาและกลายเป็นประเพณีบุญสรงกู่จนถึงทุกวันนี้
ประตูท่าแพร เป็นซุ้มประตูไม้ไผ่ที่มีความงดงามอย่างอย่างยิ่งที่นี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดแอ่งเล็กเช็คอิน ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ประตูท่าแพรจะประดับประดาโคมไฟอย่างสวยงาม และมีสะพานไม้ที่ทอดยาวลงไปในหนองน้ำเพียปู่ ประตูท่าแพรโดดเด่นด้วยทัศนียภาพที่สวยงามเป็น ประตูสู่อารยธรรมทวารวดีนอกจากนี้ยังมี จุดแลนด์มาร์คหน้าวัดกู่แก้ว  ศาลากลางบ้าน เป็นจุดรวบรวมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปจำนวนมาก เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว ตามวิสัยทัศน์ของบ้านเพียกู่  คือ “อารยธรรมทวารวดี ธานีเมืองจักสาน”
ผลิตภัณฑ์ OTOP
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ผ้าถุง
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ผ้าข้าวม้า
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กระเป๋าผ้า
กลุ่มถนอมอาหารบ้านเพียปู่ แจ่วบอง
กลุ่มถนอมอาหารบ้านเพียปู่ ขนมกล้วยฉาบ
กลุ่มทอเสื่อกก
กลุ่มจักรสานกระติบข้าว
กลุ่มจักรสานตะกร้าไม้ไผ่
กลุ่มจักรสาน ข้องไซ

ความคิดเห็น