โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการให้เป็นฐานกระจายรายได้ และการสร้างงาน กิจกรรมงาน “อัตลักษณ์ชุมชน มนต์เสนห์ตะวันออก”

 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมท้งั ตัวแทนเครือข่ายประชารัฐ และ ผู้แทนเครือข่ายชุมชนเพื่อการท่องเท่ียวภาคตะวันออก ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานโครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการให้เป็นฐานกระจายรายได้ และการสร้างงาน กิจกรรม จัดกจิ กรรมและสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ยี วโดยชุมชน ภายใต้ช่ืองาน อตัลักษณ์ชุมชน มนต์เสนห์ตะวันออกท่ีจะจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 18 - 21 กันยายน 2561 โดยมีผู้บริหารของ กรมการพัฒนาชุมชน และสื่อมวลชนจากหลายแขนง ร่วมเป็นเกยี รติในการแถลงข่าวคร้ังน้ี
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวถึงการจัดงานในคร้ังนี้ว่าเป็นนโยบาย สำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ในการลดความเหลี่ยมลํ้าในสังคม โดยมีแนวคิดให้ภาคเอกชนและ ประชาชนร่วมกันดำเนินงานกบั ภาครัฐตามแนวนโยบาย สานพลังประชารัฐโดยกรมการพัฒนา ชุมชน เป็นหน่วยงานท่ีรับมอบหมายให้พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยมุ่งเน้นการใช้ศักยภาพของ ชุมชนท่ีมีอยู่มาสร้างรายได้ ท่ีเกิดจากวิถีชีวิต และภูมิปัญญาจากชุมชน โดยท่ีไม่ต้องออกไป แสวงหารายได้จากภายนอก
เพื่อเป็นการตอบสนองนบายของรัฐบาล กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดทาํ โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเท่ยี ว สนิ ค้า และบริการให้เป็นฐานกระจายรายได้ และการสร้างงาน กจิ กรรม จัดกจิ กรรมและ สร้างส่ือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน โดยมีพื้นท่ีดําเนินการใน 6 จังหวัดภาค ตะวันออก ได้แก่ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และจังหวัดตราด) เพื่อพัฒนา ศักยภาพการท่องเท่ียวโดยชุมชน ให้มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนนสู่ชุมชนการท่องเท่ียวเต็ม รูปแบบ


สำหรับการจัดงาน อัตลักษณ์ชุมชน มนต์เสนห์ตะวันออก ที่จะะจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 18 - 21 กันยายน 2561 น้ัน ท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวว่า การจัดงานในคร้ังน้ี ผู้เข้าร่วม งานจะได้พบกบั ไฮไลท์และกิจกรรมพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกจิ กรรมการจาํ ลองแหล่งท่องเท่ยี ว และวิถีชีวิตของชุมชน มีการนาํ อาหารพื้นถิ่นและสินค้าจากภูมิปัญญาของชุมชนมาแสดงและจัด จาํ หน่าย และยังมีกิจกรรมให้ผู้มาชมงานได้ฝึกการผลิตสิค้าจากภูมิปัญญา (workshop)โดยไม่มี ค่าใช้จ่าย กิจกรรมชิงรางวัลมากมาย เช่น ของรางวัลจากชุมชน แพคเกจท่องเที่ยว และรางวัลใหญ่ รถยนต์ Suzuki Celerio ในวันสดุ ท้ายของการจัดงาน
ขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมกันเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงาน รับรองจะไม่ผิดหวังอย่าง แน่นอน งานจัดแสดงผลงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน พร้อมจัดจำหน่ายสินค้าจากชุมชน
โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน คือชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมศักยภาพตามโครงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวฯ จำนวน 18 ชุมชน จากพื้นที่ 6 จังหวัดภาคตะวันออก
 ไฮไลท์และกิจกรรมพิเศษต่างๆ
1. นิทรรศการ แสดงผลงานชุมชน ซึ่งภายในนิทรรศการแต่ละชุมชนจะทำการจำลองแหล่งท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชน มีการนำอาหารพื้นถิ่นและสินค้าจากภูมิปัญญาของชุมชนมาแสดงและจัดจำหน่าย และยังมีกิจกรรมให้ผู้มาชมงานได้ฝึกการผลิตสิค้าจากภูมิปัญญา (workshop)โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2. โซนจำหน่ายสินค้า OTOP กว่า 100 ร้านค้า
3. การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง และการแสดงศิลปวัฒนธรรม บนเวทีกิจกรรม ทุกวัน
4. กิจกรรมส่งเสริมการขาย / กิจกรรมชิงรางวัล เพื่อการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- กิจกรรมประทับตราแลกของที่ระลึก ทั้งสิ้น 1,500 ชิ้น
- กิจกรรมจับรางวัลแพ็คเกจท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท
  เงื่อนไขการรับสิทธิ์ โดยต้องเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตในชุมชนอย่างน้อย 2 กิจกรรม ภายในงาน
- กิจกรรมร่วมลุ้นรถยนต์ Suzuki Celerio โดยจับจ่ายภายในงานจำนวน 2,000 บาทเพื่อรับ 1 สิทธ์

ความคิดเห็น