DPU PRAXIS CENTER ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดเสวนาเจาะลึก OKRs

วันที่12ตุลาคม 2561 ทาง DPU PRAXIS CENTER ม.ธุรกิจบัณฑิตย์  นำผู้เชี่ยวชาญระดับโลกร่วมให้ความรู้พร้อมผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรผู้นำด้านนวัตกรรมระดับประเทศร่วมแบ่งปันประสบการณ์  ชี้ OKRs เหมาะนำไปประยุกต์ใช้กับ สตาร์ทอัพและองค์กรธุรกิจที่ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกเทคโนโลยี
ดร.พัทธนันท์  เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้จากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงตามไปเร็วเช่นกัน การวัดผลสัมฤทธิ์ของการทำงานโดยใช้  Key Performance Indicator (KPI) แบบเดิมที่กำหนดระยะเวลาเป็นปีในการวัดผล อาจทำให้ธุรกิจปรับตัวไม่ทันต่อการแข่งขัน โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ
  ขณะที่ วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของการทำงานตามวัตถุประสงค์ (Objectives and Key Results : OKRs) เริ่มได้รับความสนใจและนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากกำหนดระยะเพียงสั้นๆในการวัดผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายในการทำงานอย่างหนึ่ง โดยอาจกำหนดเป็นรายไตรมาส การกำหนดวัตถุประสงค์มีจำนวนน้อยและกำหนดเฉพาะที่จำเป็นจะต้องทำจริงๆ ก่อน ทั้งยังเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์จากคนทำงานระดับล่างสู่บน ซึ่งจะทำให้เห็นปัญหาที่แท้จริงและร่วมกันคิดและร่วมลงมือแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป หรือแม้กระทั่งการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ของธุรกิจก็นิยมนำ OKRs มาใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วและทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

“การนำ OKRs มาใช้ จะทำให้การทำงานในเป้าหมายหนึ่งเห็นภาพชัดมากกว่า เพราะใช้เวลาสั้น วัดผลตามขั้นตอนและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา เช่น ทำไปแล้ว 3 เดือน เกิดสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนไป องค์กรนั้นก็สามรถปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในไตรมาสถัดไปเพื่อให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที  ซึ่งจะทำให้องค์กรนั้นทันต่อการแข่งขันมีความแข็งแกร่งและประสบความสำเร็จได้ในที่สุด”   ดร.พัทธนันท์   กล่าว
ดร.พัทธนันท์   กล่าวด้วยว่า  กำหนดจัดเสวนาในหัวข้อ Why Objectives and Key Results (OKRs)  Should replace  KPIs? ครั้งนี้ได้เชิญ Mr.Dan Montgomery  ผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นๆของโลกด้าน Agile Strategies และ OKRs ทั้งยังเป็นผู้แต่งหนังสือ “START LESS , FINISH MORE ,Building Strategic Agillity with Objectives and Key Result พร้อมผู้บริหารองค์กรเทคโนโลยีชั้นนำของไทย อาทิ ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม  ผู้อำนวยการศูนย์ DPU X ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ และประธานบริหารสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่แห่งประเทศไทย  ,  ไผท ผดุงถิ่น กรรมการบริหาร บริษัท บิลค์วันกรุ๊ป จำกัด , 
    สมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ DTAC ACCELELATE    และ ดนุพล สยามวาลา ประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ทุกแง่มุมในการนำ OKRs มาปรับใช้ในองค์กร และหลังจากนี้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ยังได้จัด WORK SHOP นำ OKRs มาปฏิบัติใช้จริงกับองค์กรของผู้สมัครเข้าร่วมอบรมอย่างเข้มข้น ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน นี้  โดยมีดนุพล สยามวาลา ผู้มากประสบการณ์ด้าน StartUp  , ดร.ธนัย ชรินทร์สาร ผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับด้าน Startegic Agilityและ OKRs ของประเทศไทย และ สัคคภัท นาทีกาญจนลาภ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ การวางแผนและการออกแบบด้านการเงิน การลงทุน  ร่วมให้ความรู้และคำปรึกษาตลอดระยะเวลา 2 วัน   หลักสูตรนี้ จึงเหมาะสำหรับทุกองค์กรที่ต้องการพัฒนาและปรับตัวเองอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในยุคดิจิตอล โดยเฉพาะกลุ่ม StartUp ที่ต้องการเติบโตแบบก้าวกระโดด

สำหรับผู้สนใจเข้า WORK SHOP สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.065 594 9955 email: praxis@dpu.ac.th

ความคิดเห็น