พระบิดาแห่งฝนหลวง

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ
“ฝนหลวงในต่างแดน” เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 โดยมีนายสุรสีห์
กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นางสาวมาลินีสุทธิรัตน์ , นายปนิธิเสมอวงษ์
รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมในพิธี ณ ลานเอนกประสงค์ ศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

ความคิดเห็น