สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เตรียมจัดงานงานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม ระดับประเทศ ครั้งที่ 10ในวันที่12-13 มกราคม ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล จ.นครปฐม

เมื่อวันที่7มกราคม 2562 ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แถลงข่าวงานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 และนิทรรศการภายใต้ชื่องาน 47 ปี วิถีปริยัติ ศรัทธาก้าวไกล น้อมใจจิตอาสาในวันที่12-13มกราคม ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อแสดงถึงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมให้ประชาชนได้รับรู้และเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับเยาวชนชายไทย ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้ปกครองที่จะสนใจให้บุตรหลานมาบวชเรียนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร.02-4417950
   โดยมีพระครูสุวรรณสรานุกิจ  ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๐
องสรภาณอนัมพจน์ (ดร.พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว) ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่ ๑๔  
หลวงจีนสังฆรักษ์สัญชัย เสี่ยซัง  ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๓ 
พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ 
นายสิทธา  มูลหงษ์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนาศึกษา เข้าร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้
               (ภาพพระครูสุวรรณสรานุกิจ  ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๐)
  (ภาพองสรภาณอนัมพจน์ (ดร.พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว) ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่ ๑๔ ) 
       (ภาพองค์กลาง หลวงจีนสังฆรักษ์สัญชัย เสี่ยซัง  ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๓)
(ภาพองค์กลาง พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑)
                                             (ภาพ นายสิทธา  มูลหงษ์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนาศึกษา)
นายสิทธา มูลหงษ์  ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถึงที่มาของงานว่า “ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญทั่วประเทศ จำนวนทั้งหมด 407 โรง 40,000 กว่ารูปการสนับสนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรมนั้น นอกจากสนับสนุนงบประมาณไม่ว่าจะส่วนของการจัดการศึกษา การบริหารจัดการ การดูแลอัฐบริขารความสะดวกต่าง ๆ ของสามเณรนักเรียนทั้งหมดแล้ว ยังจัดงบประมาณในการจัดมหกรรมฯ ครั้งนี้ด้วย ซึ่งการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมระดับประเทศ จัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 10 แล้ว โดยหมุนเวียนไปจัดในภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ แต่ในปี้นี้ครบ 47 ปีของการก่อตั้งโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นวาระพิเศษ จึงได้มาจัดที่ส่วนกลาง คือที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ในงานจะพบกับการกิจกรรมแข่งขันทั้งสิ้นถึง 51 รายการ มีทั้งการจัดการแข่งขันวิชาการที่เป็นความรู้ และเรื่องของทักษะ ช่างฝีมือ นวัตกรรมต่าง ๆ มากมาย”
   ผอ.สำนักพุทธศาสนศึกษา กล่าวต่อว่า “การจัดงานในครั้งนี้นอกจากเปิดโอกาสให้ครูบาอาจารย์ สามเณร ได้มีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถต่าง ๆ แล้ว ลูก ๆ สามเณร ครูบาอาจารย์ทั่วประเทศยังมีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์กัน ที่สำคัญคือเป็นการเตรียมน้อง ๆ สามเณรที่จะได้รับการประเมินในระดับประเทศอย่าง โอเน็ต และที่สำคัญที่สุดคือ การได้ประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระปริยัติธรรมให้สาธารณชนได้ทราบว่า เป็นโรงเรียนทางเลือก โรงเรียนทางรอดให้กับสังคมไทย เพราะลูกๆ สามเณรเหล่านี้ เมื่อโตขึ้นไปก็จะได้ไปสร้างชาติ ก็ปรากฏให้เห็นคนสำคัญของชาติมากมาย
ซึ่งการจัดงานไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่เรียนในโรงเรียนปริยัติธรรมสามัญศึกษาเท่านั้น แต่ยังเปิดให้เด็ก ๆ และผู้ปกครอง เข้ามาเยี่ยมชมงานได้ คาดว่าเข้ามาร่วมไม่ต่ำกว่า 5,000 คน รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้สนับสนนุมากมาย”
นายสิทธา มูลหงษ์  กล่าวท้ายสุดว่า “จะเห็นว่าสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงมีความไม่ปลอดภัยหลายอย่าง หากลูกๆ พร้อมที่จะตัดสินใจเข้ามาดูรายละเอียดด้วยตัวเอง เราจัดการศึกษาตั้งแต่ ม. 1 – ม. 6 ทุกอย่างฟรีทั้งหมด อุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษา อาหารการกิน เครื่องอัฐบริขาร
อยากเชิญชวนลูกๆ ผู้ชายและพ่อแม่ผู้ปกครอง หากอยากศึกษาธรรมะไปพร้อมกับทักษะชีวิตต่าง ๆ และเรียนอย่างมีความสุข อย่างปลอดภัย ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพร้อมเปิดรับ”
พระครูสุวรรณสรานุกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10 เปิดเผยว่า”โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญนี้ การเรียนการสอนจะเหมือนกับโรงเรียนข้างนอกทุกประการ เป็นโรงเรียนที่นำเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียน การจัดการศึกษา ปัจจุบันมี 3 แผนก คือแผนกธรรม แผนกบาลีและแผนกสามัญศึกษา การจัดการทั้งสามแผนกนั้น มุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นคนดีและคนเก่ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ
  โดยเฉพาะการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปัจจุบันใน 407 โรง มีนักเรียนทั้งหมด 40,000 กว่ารูป ศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของโรงเรียน 14 กลุ่มทั่วประเทศ
   คุณลักษณะพิเศษ คือ ผู้เรียนเป็นพระภิกษุและสามเณรเท่านั้น จบแล้วสามารถศึกษาต่อได้ในระดับอุดมศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ หากผู้ปกครองต้องการนำลูกหลานเข้ามาศึกษา สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด และสำนักงานคณะสงฆ์ประจำจังหวัดได้ทั่วประเทศที่ใกล้บ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น”
“ก็อยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายได้มาร่วมกิจกรรมงานแข่งขันทักษะวิชาการและนิทรรศการในครั้งนี้ รวมถึงอยากฝากญาติโยมทั้งหลาย หากอยากนำลูกชายมาบวชเรียน สามารถติดต่อมาที่นี่ หรือ ไปที่กลุ่มโรงเรียนทั้ง 14 กลุ่มวัด”
                         (ภาพ สามเณรรุ่นก่อนที่ได้รับการคัดเลือก สามารถพูดภาษาจีนได้จากการที่ได้เข้าเรียน)
                  (ภาพ สามเณรรุ่นก่อนที่ได้รับการคัดเลือก สามารถพูดภาษาอังกฤษได้จากการที่ได้เข้าเรียน)
กิจกรรมแข่งขันที่จัดขึ้นในวันที่12-13 มกราคม ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล จ.นครปฐม กิจกรรมมีการแข่งขัน30กิจกรรม รวม51รายการประกอบด้วยการแข่งขันเรียงความแก้กระทู้ธรรม การแข่งขันตอบปัญหาวิชาบาลี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพุทธศาสนา  การแข่งขันวิชาสามัญ8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาไทย ภาคภาษาอังกฤษ การแข่งวาดภาพ แต่งบทกลอน คัดลายมือภาษาไทย การทาหนังสั้น โครงงานวิทยาศาตร์ประเภทต่างๆเป็นต้น
   การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนั้น เป็นการคัดเลือสามเณรที่บวชเรียนมาตลอดทั้งปีให้ได้ตัวแทนสามเณรที่เก่งในแต่ล่ะด้าน โดยเฉพาะในวันที่12-13 มกราคม ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
สนใจให้บุตรหลานมาบวชเรียนสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร.02-4417950

ความคิดเห็น

ท่องเที่ยว