เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจรับสร้างบ้านและ ผู้บริโภค มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน โดยนางศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และ นายวรวุฒิ กาญจนกุล เลขาธิการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เข้าเสนอแนวทางกับ ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจรับสร้างบ้านและ ผู้บริโภค มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมผลักดันแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อมใน 2 มิติ คือมิติการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยการเลือกใช้วัสดุที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน และมิติการก่อสร้างโดยการป้องกันและลดมลภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้างได้แก่ฝุ่นละอองเป็นต้น มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานการก่อสร้างเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ข้อที่ 5 คือ การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความคิดเห็น