อ.ต.ก. ผนึกกำลัง ธ.ก.ส. หนุนเกษตรกรนำสินค้าคุณภาพจำหน่าย ณ ตลาด อ.ต.ก หัวหิน

  อ.ต.ก. ร่วมกับ ธ.ก.ส. ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร เปิดช่องทางตลาด จำหน่ายสินค้า คุณภาพระดับ Best Seller ให้นักท่องเท่ียวได้ช้อปชิม แชร์ ณ ตลาดอ.ต.ก.หัวหิน ต้ังแต่ 1 กมุภาพันธ์เป็นต้นไป
  วันที่1 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน “สนับสนุนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ผ่านช่องทาง อ.ต.ก.” ซึ่งระดมสินค้าเกษตรคุณภาพ ระดับ Best Seller จาหน่าย ณ ตลาด อ.ต.ก. หัวหิน โดยมีนายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อ เกษตรกร และนายสันติ เจริญสุข ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมให้ การต้อนรับและนาเยี่ยมชมบูธสินค้าที่นำมาจำหน่ายในงาน
  นายกมลวศิว์ แก้วแฝก กล่าวว่า การจัดงานในคร้ังน้ี อ.ต.ก.ได้รับความร่วมมือจาก ธ.ก.ส.ตามโครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรและความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ (โครงการพี่เลี้ยง) โดย ธ.ก.ส. มี เกษตรกรลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตสินค้า เกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปอยู่ทั่วประเทศ ส่วนอ.ต.ก.มีช่องทางการตลาด ซึ่งตลาด อ.ต.ก.หัวหินแห่งน้ี ถือเป็นช่องทางการตลาดสำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพราะมีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางแวะเวียนมาเที่ยวหัวหิน อีกทั้งยังมีศักยภาพและกำลัง ซึ่งสูง ตลาดดังกล่าว นอกจากจะช้อป ชิม แล้วไฮไลตสำคัญคือ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยายกาศริมทะเล แชร์ให้
 เพื่อน ๆ ได้ติดตามชมอีกดว้ย สาหรับก้าวต่อไป อ.ต.ก.กำลังพัฒนาจัดระบบการซึ่งขายผ่านออนไลน์ โดย จัดตั้งตลาดอ.ต.ก.ในภูมิภาคหรือมินิอ.ต.ก.เพื่อจัดหาตลาดสินค้าเกษตรในต่างประเทศใหแ้ก่เกษตรกรเพิ่มข้ึน
  นายสันติ เจริญสุข กล่าวว่า ความร่วมมือในคร้ังน้ี ธ.ก.ส.พร้อมที่คัดสรรสินค้าระดับพรีเมี่ยมจาก เกษตรกรลูกคา้ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผปู้ ระกอบการ SMEs เกษตรทวั่ ประเทศกว่า 160 ราย สลบัสับเปลี่ยนหมุนเวยีนออกบูธเป็นรอบๆตลอดเดือนกุมภาพนัธ์โดยในรอบแรกตั้งแต่วันที่ 1-7กุมภาพนัธ์ 2562 นาไก่ย่างไมม้ ะดันจังหวดั ศรีสะเกษ อาหารทะเลสด ๆ ลวกจิ้ม ชมพู่เพชรสายรุ้ง ซึ่งเป็นชมพู่พันธุ์พระราชทานจาก รัชกาลท่ี 4 เป็นของข้ึนชื่อของจังหวัดเพชรบุรีพร้อมกิ่งพนัธุ์ กล้วยหอมทองบ้านลาด ทองมว้ นน้าตาลโตนด ผลไมอ้ อร์แกนิค เช่น อะโวคาโด เสาวรส ข้าวโพดหวานสีแดงสายพนั ธุ์ใหม่ แป้ งน้อย ท า น ดิบได้ เมล่อนญี่ปุ่น แตงโม ข้าวยำ ปลาดุกร้า จากจังหวัดพัทลุงและสิ้นค้าผ้าทอพื้นเมือง เครื่องนอน หมอนยางพารา รองเทา้ กระเป๋ า เข็ดขัด ผลิตภณัฑ์จากหนังสัตว์ มาจาหน่าย
“ ขอเชิญชวนพี่นอ้ งประชาชนร่วมสนับสนุนสินค้าจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก.หัวหิน ซอยหัวหิน 51 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อ สนบั สนุนและเป็นกาลงั ใจแก่เกษตรกร เพื่อเสริมสร้างรายไดแ้ ละกระตุน้ เศรษฐกิจในภาพรวม ” นายกมลวิศว์ กล่าว

ความคิดเห็น