SME D Bank รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013ตอกย้ำความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management Systems : ISMS) จาก บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายพิทักษ์ สุภนันทการ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ส่งมอบ
สำหรับการได้รับมาตรฐานดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า กระบวนการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ ธพว. มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล รวมถึง สอดคล้องกับแผนการยกระดับการทำงานของธนาคารที่มุ่งให้บริการด้วยระบบดิจิทัล ซึ่งลูกค้าและคู่ค้าสามารถทำธุรกิจทางการเงินได้อย่างมั่นใจในระบบความปลอดภัยทุกขั้นตอน ทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขาทุกแห่งของธนาคาร จัด ณ สำนักงานใหญ่ SME Bank Tower เมื่อวันที่ 28 ม.ค.ที่ผ่านมา

ความคิดเห็น