กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กสอ. ดันผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ ผ่านโครงการ Startup Ready เตรียมความพร้อมสู่เวทีการแข่งขันแผนธุรกิจ Pitching เข้าหาแหล่งเงินทุนต่างชาติ

   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ผลักดันผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ ผ่านโครงการ    “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม” หรือ Startup Ready ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อถ่ายทอดความรู้และเพิ่มทักษะให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่สามารถนำเสนอโมเดลธุรกิจกับแหล่งเงินทุน ทั้งไทยและต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเพิ่มโอกาสในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจได้
  นายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม       กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท แบงคอก เวนเจอร์ส จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม นำโดย  นายชรภัทธ์ สันติมากร หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด จัดทำหลักสูตร “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม” หรือ Startup Ready หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการพัฒนาแผนธุรกิจ   เพื่อสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็งให้กับบุคลากร ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม และความสามารถในการแข่งขัน ในระดับสากล เพื่อเข้าหาแหล่งเงินทุนทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องผ่านมาเป็นรุ่นที่ 5 ติดต่อกัน โดยมีผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ได้ผ่านโครงการดังกล่าว จบจากหลักสูตรไปแล้วจำนวน  มากกว่า 200 ราย และในปีนี้เอง จะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้พัฒนาศักยภาพ ทักษะความสามารถ ด้านการนำเสนอแผนธุรกิจ เพื่อก้าวเข้าสู่เวที Pitching หรือ Business Plan Presentation อันเป็นหัวใจสำคัญของการเข้าหาแหล่งเงินทุนในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง
“การละเลยการความสําคัญในขั้นตอนการนําเสนอแผนธุรกิจ ส่งผลให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ได้รับการปฏิเสธ หรือผู้พิจารณาแผนไม่สามารถเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ในแผนธรุกิจอย่างถูกต้อง ในขณะที่ผู้ประกอบการที่สามารถนําเสนอแผนธุรกิจได้ดี ก็จะช่วยทําให้ธุรกิจ ได้รับการสนับสนุนจากผู้พิจารณาแผน สถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินทุนต่างๆ ได้ ซึ่งกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งและขยายธุรกิจ สาขาดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ภายใต้โครงการ“สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม” นั้น เป็นหนึ่งโครงการหลักที่สร้างโอกาสให้บุคลากรและผู้ประกอบการทั่วไป หรือผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรายใหม่ สามารถสร้างสรรค์พัฒนาการนำเสนอผลงาน แผนธุรกิจ (Business Model) ให้มีศักยภาพ และเข้าสู่ภาคธุรกิจและแหล่งเงินทุนได้ อีกทั้งให้ผู้ประกอบการยังได้มีโอกาสนำเอานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไป      ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย” นายวิจักขณ์ กล่าว
    นอกจากนั้น นายชรภัทธ์ สันติมากร หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด และนายพันธบัตร สันติมากร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แบงคอก เวนเจอร์ส จำกัด ผู้จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการอบรม ยังกล่าวต่ออีกว่า “โครงการ Startup Ready ได้จัดอบรมมาแล้วกว่า 4 รุ่น และในปี 2562 นี้ เราได้จัดทำขึ้นอีกในรุ่นที่ 5 และ 6 พร้อมๆ กัน เพื่อสอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup รุ่นใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้ผู้ปะกอบการที่เข้ารับการอบรม ได้พัฒนาแผนธุรกิจ (Business Model) เพื่อเข้าหาแหล่งทุนและระดมทุนต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไป โดยโครงการ Startup Ready จะช่วยพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ แนวความคิดของการนำเสนอในเชิงธุรกิจที่ดี มีส่วนช่วยกระตุ้นให้มีแนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการ และเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัฉริยะ อีกทั้งยังพัฒนาโมเดลธุรกิจเพื่อเข้าหานักลงทุนและแหล่งเงินทุนต่างๆ ได้ อันเป็นการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อตอบโจทย์เชิงเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี”
          (นายพันธบัตร สันติมากร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และนายชรภัทธ์ สันติมากร หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท แบงคอก เวนเจอร์ส จำกัด)
      โครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม” หรือ Startup Ready ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 60 ปี ที่มีแนวคิดและตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จำนวน 160 คน ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรรวมกว่า 30 ชั่วโมง โดยผู้เข้าอบรมนั้นจะได้เรียนรู้แนวคิดการสร้างธุรกิจเชิงนวัตกรรมให้เติบโตอย่างมั่นคง, การคิดเชิงออกแบบและแก้ปัญหาที่สามารถนำไปสร้างสรรค์นวัตกรรมได้, การสร้างมูลค่าและนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และการตลาดการใช้สื่อสังคอมออนไลน์ โดยวิทยากรชั้นนำที่มีประสบการณ์มาร่วมถ่ายทอดผ่านการเรียนรู้ วิชาละไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง นอกจานั้น ผู้เข้าอบรมทั้ง 160 ราย จะได้ไปศึกษาดูงาน ณ VISTEC หรือสถาบันวิทยสิริเมธี PTT วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง อีกด้วย
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -  20 กุมภาพันธ์ นี้ เท่านั้น ซึ่งจะมีการจัดสัมภาษณ์        ผู้สมัครทุกรายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ นี้ และเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม และการศึกษาดูงาน
สนใจสอบถามข้อมูลและศึกษารายละเอียดได้ที่ www.thestartupready.com หรือ โทร. 081 668 0003

ความคิดเห็น