39 ปี มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีฯ จัดวิ่งการกุศล “Run for Nurse 2019” สมทบ“ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” ให้ทุนพยาบาลแก่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 30 แห่ง ทั่วประเทศ

 มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม “วิ่งจากใจเพื่อทุนการศึกษา สมเด็จย่า 90 ‘Run for Nurse 2019’ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำรายได้สมทบทุนการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ของสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 30 แห่ง ทั่วประเทศไทยโดยมีผู้สนับสนุนหลักได้แก่ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์,  บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง , บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รองประธานมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ฯ กล่าวว่า กิจกรรม วิ่งจากใจเพื่อพยาบาลไทย ‘Run for Nurse 2019 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุน “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า’90 มอบให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 30 แห่งทั่วประเทศ ด้วยตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อวงการพยาบาลไทย จะจัดขึ้น วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 05.00 – 08.30 น. ณ พื้นที่ภายในสวนลุมพินี บริเวณหน้าศาลาภิรมย์ภักดี (ศาลาแปดเหลี่ยม) เป็นจุดเริ่มต้น(Start) และ จุดสิ้นสุด (Finish) แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ มินิ มาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 10 กิโลเมตร , ฟันรัน (Fun Run) ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ แฟมิลี่รัน (Family Run) วิ่ง - เดิน เพื่อสุขภาพ ไม่จำกัดระยะเวลา ทั้งนี้ จะมีการจัดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลเฉพาะประเภทมินิมาราธอนเท่านั้น โดยมีเกณฑ์การมอบรางวัลดังต่อไปนี้
 1.รางวัลชนะเลิศ ประเภทโอเวอร์ออล (Overall) ชายและหญิง จำนวน 2 รางวัล ได้รับถ้วยพระราชทานเกียรติยศจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชชกุมารี
2.รางวัลนักวิ่งลำดับที่ 2 – 4 ชายและหญิง จำนวน 6 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัลมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลทุกท่านทุกประเภทที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญพร้อมหนังสือที่ระลึก รวมทั้งเสื้อ T-Shirt Run for Nurse ที่ใช้ใส่ร่วมกิจกรรมการวิ่งฯ
 คุณพวงเพชร บุญสาย เลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าวเสริมว่า มูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ฯ นี้ได้ก่อตั้งมาครบ 39 ปี แล้ว โดยเริ่มก่อนตั้งเมื่อปี 2523 ตามวัตถุประสงค์ของท่านผู้หญิงเบ็ตตี้ ดูเมน เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ ด้วย มูลนิธิได้เริ่มมอบทุนการศึกษาพยาบาลให้แก่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 30 แห่งทั่วประเทศ ตลอดหลักสูตร 4 ปี ให้แก่
นักเรียนพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 มีผู้ได้รับทุนแล้วทั้งสิ้นเกือบ 4,321 ทุน สำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน 863 คน และมีความประสงค์จะเพิ่มทุนการศึกษาสมเด็จย่ามากยิ่งขึ้นถึง 1,000 ทุน ภายในปี 2564 ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันพบว่านักศึกษาที่เข้ามาเรียนพยาบาลจำนวนมากมีฐานะยากจน ซึ่งบางครอบครัวมีรายได้ไม่ถึง 5,000 บาท ต่อเดือน และนอกจากนี้ทางมูลนิธิฯ ได้จัด โครงการตามรอยสมเด็จย่า’90 เพื่อมาเข้าค่ายในกรุงเทพ เป็นการเปิดโอกาศให้นักศึกษาพยาบาลรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้แนวคิด ความเสียสละ และการมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มบริษัท บี.กริม เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทั้งหมด
ดร.วิไลพร ขำวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ในฐานะตัวแทน 30 สถานบันการศึกษาด้านการพยาบาลที่ได้รับทุนจากมูลนิธิฯ กล่าวว่า การมอบ ทุนการศึกษาสมเด็จย่า’90 แก่นักศึกษาพยาบาลเป็นการให้ “ทุนชีวิต” ถึงแม้จะเป็นจำนวนเงินที่อาจจะไม่มากสำหรับหลายๆ ท่าน แต่สำหรับนักศึกษาพยาบาล เงินทุนการศึกษานี้มีคุณค่ามหาศาล และมีความหมายอย่างยิ่งทั้งต่อชีวิตของตัวนักศึกษาเองและครอบครัว เป็นการให้โอกาสกับบุคคลหลายๆ คนที่เป็นคนด้อยโอกาส ให้สามารถศึกษาเล่าเรียนต่อจนจบไปเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ดีและมีคุณภาพเข้าสู่ระบบสุขภาพของประเทศ ซึ่งสามารถทำประโยชน์ให้กับบุคคลในชุมชุน สังคม และประเทศชาติได้อีกมากมาย นักศึกษาพยาบาลทุกคนที่เคยได้รับทุนการศึกษาสมเด็จย่าง’90 รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นมงคลชีวิต ดีใจอย่างหาที่สุด เพราะนอกจากทุนการศึกษาสมเด็จย่า’90 จะช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเรียนแล้ว การได้รับทุนยังเป็นแรงผลักดันและกำลังใจให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจเรียน หมั่นทำความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น รวมทั้งตั้งใจในการปฎิบัติงานในวิชาชีพ และ ดำรงชีวิตด้วยความมุ่งมันในการทำความดี เสียสละและคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รัก และเชิดชูคุณค่าของวิชาชีพพยาบาล เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่าของพวกเราต่อไป
ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลฯ ครั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท โดยสามารถสมัครแบบออนไลน์ได้ที่ www.berving.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ Line ID:@berving และ Facebook: มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี.สำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคสามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาทองหล่อ ชื่อบัญชี มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราทราบรมราชชนนี เลขที่บัญชี 042-2-40717-1  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 710 3298, 081 855 0871

ความคิดเห็น

ท่องเที่ยว