สค. มุ่งส่งเสริมศักยภาพสตรี สร้างงาน สร้างรายได้ ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

 วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ  ห้องประชุมมูลนิธิสงเคราะห์และพัฒนาเยาวสตรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร 720 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2562 และหลักสูตรระยะสั้น โดยมี นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี กล่าวรายงาน
โดยนายเลิศปัญญา ได้กล่าวถึงภารกิจ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  (สค.)​ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)​ ในการส่งเสริมและพัฒนาศักภาพสตรี และได้ตระหนักถึงปัญหาความยากจนและการว่างงานของสตรี  ซึ่งนับเป็นปัญหาสำคัญของประเทศปัญหาหนึ่ง จึงได้มอบหมายให้ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทั้ง 8 แห่ง ซึ่งมีภารกิจการดำเนินงานครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด ได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือสตรีและบุคคลทั่วไป ให้มีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว  ซึ่งเป็นการลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและปัญหาสังคมด้านอื่นๆ
 สำหรับศูนย์เรียนรู้ฯ ภาคกลาง จ.นนทบุรี ในปี 2562 ได้ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพแก่สตรี เยาวสตรี และบุคคลทั่วไปในหลักสูตร 720 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 และหลักสูตรระยะสั้น  จำนวน 5 สาขาวิชาชีพ  ได้แก่ แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า  แผนกเสริมสวยสตรี แผนกตัดผมชาย แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกอาหารและเบเกอรี่  และหลักสูตรระยะสั้น 360 ชั่วโมง และ 120 ชั่วโมง ได้แก่ นวดแผนไทย การชงกาแฟและการผสมเครื่องดื่ม และคลินิกเสื้อผ้า
นอกจากนี้ ยังได้เตรียมความพร้อมและส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพของผู้รับการฝึกอบรม โดยจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน เมื่อผู้รับการอบรมสำเร็จการฝึกอบรมแล้วส่วนหนึ่งประสงค์จะให้ศูนย์ฯ จัดหางานทำในสถานประกอบการ เช่น นวดแผนไทย  ร้านเสริมสวย  ตัดผม  ส่วนหนึ่งประสงค์หางานด้วยตนเอง หรือกลับไปประกอบอาชีพยังภูมิลำเนาเดิมของตน
โดยครั้งนี้มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร 720 ชั่วโมง หลักสูตรระยะสั้น  360 ชั่วโมง และ 120 ชั่วโมง และหลักสูตรตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมจากโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ จำนวนทั้งสิ้น 265 ราย และเข้ารับมอบวุฒิบัตร จำนวน 218 ราย
พร้อมกันนี้ได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม โดยขอให้หมั่นฝึกฝนและเพิ่มพูนความรู้ หาประสบการณ์เพิ่มเติม  และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเองและครอบครัว ขอให้มีความตั้งใจในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มีน้ำใจต่อนายจ้าง เพื่อนร่วมงาน และหากไม่ได้ทำงานในสถานประกอบการ การประกอบอาชีพอิสระก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สิ่งสำคัญคือ ความเพียรพยายาม ความวิริยะอุตสาหะ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนเป็นคนดีของสังคม ก้าวเดินต่อไปด้วยความมุ่งมั่น  ขยัน หมั่นเพียร เรียนรู้ และฝึกฝน เพื่อให้ตนเองและครอบครัว มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และเมื่อดีแล้วก็ขอให้ร่วมเป็นเครือข่ายในการดูแลชุมชน สังคมรอบข้าง เปลี่ยนจากโอกาสที่ท่านได้รับจากรัฐ สู่การเป็นผู้ให้เมื่อมีโอกาสตอบแทนกลับคืนสู่สังคม เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจที่ดีของน้องๆ ในรุ่นถัดไป

ความคิดเห็น