พส. เดินหน้าเปิดศูนย์ประสานงาน อพม. เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครในพื้นที่

นายชูรินทร์ ขวัญทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน ๒ แห่ง ซึ่งในวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เปิดศูนย์ประสานงานฯ   ณ ที่ทำการชุมชน หมู่บ้านพร้อมสุข (ซ. รามอินทรา ๘) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เปิดศูนย์ประสานงานฯ ณ ทำการสุขภาพ เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 นายชูรินทร์ กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและเครือข่ายสานพลังประชารัฐ  ดำเนินการจัดตั้งศูนย์กลางการประสานงานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางาน            ด้านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งประสานความร่วมมือของเครือข่ายและภาคประชาสังคม ให้ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร ซึ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ และบูรณาการงานตามแนวทางประชารัฐเพื่อสังคม ซึ่งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) คือ หนึ่งในเครือข่ายสำคัญในการขับเคลื่อนงานของกระทรวง พม. ในด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม การมีส่วนร่วมทางสังคม ให้คำแนะนำปรึกษา ประสานการช่วยเหลือ/ส่งต่อ ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหากลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ เพราะ “พลังอาสาสมัคร คือ พลังของแผ่นดิน”
   นายชูรินทร์ กล่าวต่อไปว่า นับตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ถึงปัจจุบัน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร มาแล้วทั้งสิ้น ๙ ศูนย์ ได้แก่ เขตคลองเตย      ดอนเมือง คลองสามวา บางบอน ตลิ่งชัน วังทองหลาง ลาดพร้าว บางกอกใหญ่ และหนองจอก และในครั้งนี้ได้ดำเนินการเปิดศูนย์ประสานงาน อพม.กทม. เพิ่มอีก ๒ ศูนย์ คือ เขตบางเขน และเขตทวีวัฒนา ปัจจุบันเขตบางเขน มี อพม. จำนวน ๕๐ คน และเขตทวีวัฒนา มี อพม. จำนวนทั้งสิ้น ๑๙ คน ซึ่งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนงานด้าน อพม. ตามบทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนใช้เป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน       ด้านอาสาสมัครเชิงบูรณาการ ระหว่างพื้นที่กับหน่วยงานในระดับเขตและเครือข่ายต่างๆ
  สำหรับการเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มีกิจกรรมการแสดงธรรมเทศนา เรื่อง “พลังอาสาสมัครเพื่อพัฒนาแผ่นดิน”  การบรรยาย “บทบาทหน้าที่และการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพม. กทม.”  และ “การจัดทำฐานข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม” รวมทั้งมอบรถจักรยานและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประธาน อพม. นำไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่  และร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามครอบครัว ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ และประสานส่งต่อให้กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี โดยบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวง และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ในรูปแบบของทีม One Home ต่อไป
อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของศูนย์ประสานงาน อพม. จะสามารถขับเคลื่อนและดำเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของ อพม. ที่ต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านจิตอาสาอย่างเต็มศักยภาพ มีความเสียสละและสามัคคี ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงการทำงานระหว่างชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายชูรินทร์ กล่าวในตอนท้าย

ความคิดเห็น