ดอกไม้เหล็ก “โสพิญฐ์ สุวรรณหงส์” รับตำแหน่ง “ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จ.พิษณุโลก” กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. คนใหม่

   นับเป็นหนึ่งในทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำหรับผู้บริหารหญิงยุคใหม่ “โสพิญฐ์ สุวรรณหงส์” หรือเรียกติดปากกันว่า “ผอ.โส” อดีตผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ที่ล่าสุดได้รับการโยกย้ายให้เดินทางไปรับตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นอย่าง “ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จ.พิษณุโลก” กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) สังกัด พม. เช่นกัน
ช่วงที่เป็น ผอ.โส นับว่า เป็นผู้ที่ทำให้ข่าวของกรม สค. ได้รับการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภายนอกองค์กร ด้วยการผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง ด้วยความที่ข่าวครบเครื่องจนเป็นต้นแบบให้กับกรมอื่น ๆ ใน พม. และอีกทั้งมีความเป็นกันเอง ทำให้กลายเป็น "มือประสานสื่อสิบทิศ" และ  “ขวัญใจของคนในองค์การและสื่อมวลชน”
การทำงานในยุคนี้ต้องทำงานในเชิงรุก ถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างสรรค์ เนื่องจากเราอยู่ในสังคมโลกโซเชี่ยลมิเดีย สื่อมีความรวดเร็วและเข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกันเราต้องทำงานเป็นทีมเวิร์ก ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น โดยเฉพาะท่านเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผู้บังคับบัญชาสายตรง ที่ท่านมีความเมตตา ให้โอกาส และเปิดใจกว้างกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน การเดินทางไปรับตำแหน่งท่านได้ให้แนวทางและข้อคิดในการทำงานให้เกิดประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีเพื่อนร่วมงานและทีมงาน ที่เราต้องทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันการประสานงานภายนอกองค์กรกับหลาย ๆ ฝ่ายก็เป็นเรื่องที่ต้องทำให้เกิดสัมฤทธิผลในโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ
-โสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จ.พิษณุโลก” กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. กล่าว
สำหรับการเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ “ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จ.พิษณุโลก” ที่มีความรับผิดชอบในเนื้อหามากขึ้นและแตกต่างจากงานเดิม ซึ่งโดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง
๑. เพื่อจัดสรรที่ดินให้ราษฎรกลุ่มเป้าหมายอพยพครอบครัวเข้าไปตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพและอยู่อาศัยในนิคมสร้างตนเองอย่างเป็นระเบียบและถาวร พร้อมทั้งส่งเสริมให้ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นเป็นของตนเองและเป็นมรดกตกทอดไปสู่ลูกหลาน
๒. เพื่อพัฒนานิคมสร้างตนเองในด้านต่างๆให้สมาชิกนิคมมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้
๓. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในลักษณะโครงการพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง
หวังว่าการเดินทางไปรับภารกิจสำคัญของผู้หญิงเก่งอย่าง “โสพิญฐ์ สุวรรณหงส์” กับตำแหน่ง “ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จ.พิษณุโลก” จะเป็นก้าวสำคัญที่จะปูทางไปสู่ผู้บริหารระดับสูง
เป็นเพชรเม็ดงามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในอนาคต.

ความคิดเห็น