กสทช.ร่วมเครือข่ายพันธมิตร รณรงค์จัดระเบียบสายสื่อสารลงดิน

กสทช. ร่วมเครือข่ายพันธมิตร เปิดงานโครงการ “กิจกรรมรณรงค์การจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน” ณ หน้าโรงแรมวิลล่า พระสุเมร แยกสะพานวันชาติ เขตพระนคร โดยมี นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช.  เป็นประธานเปิดงาน นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการกสทช.กล่าวรายงาน ระบุ หนุนไทยก้าวสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล และการเป็นมหานครแห่งอาเซียนโดยคุ้มครองสุขอนามัย ความปลอดภัยและประโยชน์สาธารณะโดยรวม
      นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)เปิดเผยว่า กสทช. ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสายวางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม (หลักเกณฑ์สิทธิแห่งทาง : Rights of Way) และประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินเพื่อให้บริการ โทรคมนาคม โดยอยู่บนพื้นฐานการส่งเสริมการบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึง สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและไม่ก่อให้เกิดการลงทุนซ้ำซ้อน อีกทั้งการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก ทางด้านโทรคมนาคมที่มิได้มีความหมายให้บริการโทรคมนาคมต่อสาธารณะ การคุ้มครองและกำหนดสิทธิในการ ประกอบกิจการโทรคมนาคมและเพื่อเป็นการคุ้มครองสุขอนามัย ความปลอดภัยและประโยชน์สาธารณะโดยรวม
ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีการเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร และเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรมาก ทำให้มีการวางโครงข่ายของผู้ประกอบกิจการ สื่อสาร ในหลายพื้นที่ จึงมีสายสื่อสารรกรุงรัง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน สำนักงานกสทช. จึงมีนโยบายหลักในการดำเนินงานเพื่อรองรับปริมาณความต้องการใช้งาน ในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล และการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โดยดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงามความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
     ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าให้มีความเป็นระเบียบ และถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่สูงขึ้นในอนาคต และนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำระบบสายลงใต้ดิน หรือการล้มเสาไฟฟ้า เพื่อไม่ให้มีสายระโยงระยางอยู่กับเสาไฟฟ้า รวมถึงปัญหาในบางพื้นที่ ที่ไม่สามารถอนุญาตให้พาดสายสื่อสารต่อไปได้ เนื่องจากเกินมาตรฐานและ ข้อกำหนดในการรับน้ำหนักของเสาไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นที่สายสื่อสารต้องถูกนำลงใต้ดิน โดยมีการดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินเเละจัดระเบียบสายสื่อสารครั้งแรก จำนวน 8 ถนน ได้เเก่ ถนนอัษฎางค์ ถนนบำรุงเมือง ถนนเฟื่องนคร ถนนเจริญกรุง ถนนราชินี ถนนตะนาว ถนนพระสุเมรุ เเละถนนสิบสามห้าง ระหว่างวันที่ 11- 20 มีนาคม 2562
   ดังนั้น ทางกสทช.จึงได้มีการจัดงานแถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์การจัดระเบียบสายสื่อสารและ นำสายสื่อสารลงใต้ดิน ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ หน้าโรงแรมวิลล่า พระสุเมร แยกสะพานวันชาติ เขตพระนคร เพื่อเสริมสร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระเบียบสายสื่อสาร และการนำสายสื่อสารลงใต้ดินให้แก่สื่อมวลชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  ไม่ให้ประชาชนผู้ใช้บริการเกิดความเข้าใจผิดในการเข้าดำเนินการในแต่ละพื้นที่ ผลกระทบอันอาจเกิดขึ้น และประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายผู้บริโภคในการคุ้มครองสิทธิของตน ให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิของตนเองในการใช้บริการโทรคมนาคม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ความคิดเห็น