“โฮมบายเออร์กรุ๊ป” ผนึก “พร็อพทูมอร์โรว์” เปิดหลักสูตร Real Marketing ปั้นนักการตลาดอสังหาฯสายพันธุ์ใหม่รับกระแสยุค Digital Transformation

 “โฮมบายเออร์กรุ๊ป” ผู้เข้าใจพัฒนาการและความต้องการของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จับมือ “พร็อพทูมอร์โรว์” ที่ปรึกษาการตลาดอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ ที่เข้าใจนักการตลาดและผู้บริโภค เปิดหลักสูตร Real Marketing ปั้นนักการตลาดอสังหาริมทรัพย์สายพันธุ์ใหม่รองรับกระแสเปลี่ยนผ่านยุค Digital Transformation ด้วยทักษะประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญนักการตลาดอสังหาริมทรัพย์แนวหน้าของประเทศ รุ่นที่1 ระยะเวลาหลักสูตรระหว่าง เดือนมิถุนายน ถึง พฤษภาคม 2562
   นายบริสุทธิ์ กาสินพิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โฮมบายเออร์กรุ๊ป และ CEO & Founder HOME DOT TECH กล่าวว่า การเปิดหลักสูตร “Real Estate Marketing Digital Transformation” หรือ “Real Marketing” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้าง เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทางด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดดิจิทัล การทำการตลาดออนไลน์ แนวโน้มต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับภาคเศรษฐกิจและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา และวิทยากร จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ update ข้อมูล สถานการณ์ แนวโน้มล่าสุดในด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์การบริหารการตลาดอสังหาริมทรัพย์ มีความแตกต่างไปจากการบริหารการตลาดทั่วๆไป ดังนั้น จึงไม่สามารถนำความรู้ทั่วไปในการทำการตลาดสินค้าอื่นมาใช้ได้ และยิ่งในปัจจุบันที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล ทำให้การตลาดซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก การเข้าใจพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด จะช่วยให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง และใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นบนความเปลี่ยนแปลงในการขยายธุรกิจและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น
  หลักสูตร “Real Marketing” มั่นใจว่า เมื่อทักษะประสบการณ์ (Experience) หลอมรวมกับการรู้เท่าทันกับกระแสที่เปลี่ยนไปจากปัจจัยหลักที่มาจากการเติบโตของ Digital การพัฒนาเทคโนโลยี และการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ตอบรับเทคโนโลยีใหม่ จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ปรับแนวคิดเพื่อนำไป Transform องค์กรในด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด
   ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ประเทศในขณะนี้กำลังขาดแคลนแรงงานในหลายภาคส่วนธุรกิจ ด้วยไทยกำลังประสบปัญหาใหญ่าจากไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย ทำให้มีผู้อยู่ในกำลังแรงงานมีน้อยลงและเข้าสู่ภาคการศึกษาน้อยลงเรื่อยๆ
 ในปี 2560 เป็นช่วงที่ Gen-millennium (เกิดหลังปี2534 เป็นต้นไป) เข้าทำงานเป็นพนักงานในองค์กร ในช่วง 4-5 ปีที่แล้วเป็นคน Gen-Y(คนที่เกิดในช่วงปี 2523 – 2533 ) ซึ่ง เป็นกลุ่มที่คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต เพิ่งเริ่มเข้ามามีบทบาท สามารถเรียนรู้และรับรู้เรื่องของเทคโนโลยี  ความท้าทายในขณะนี้คือ Myset ทัศนคติ ความคิดในการทำงานของคนเปลี่ยน ความมั่นคงอยู่ที่ตัวเอง ความท้าทาย ขององค์กรในขณะนี้คือ การบริหารคน การรักษาคนรุ่นใหม่ ๆเพราะมีการสำรวจพบว่า คนรุ่นใหม่พร้อมที่จะออกจากงานภายใน 1 ปี บางองค์กรพบว่า มีสูงถึง33%
ดร.บวรนันท์กล่าวอีกว่า  โธมัส ฟิชแมน ทำนายอนาคต มองการมาถึงของโกลบัลไลเซชั่น การมาของเทคโนโลยีดิจิทัล AI หุ่นยนต์ ว่าจะทำให้คนไม่มีความมั่นคงในชีวิต และคนที่จะอยู่รอดได้คือ การเป็น High value added person หรือคนที่จะต้องพัฒนาคุณภาพของตัวเองตลอดเวลาเพื่อเป็นคนทำงานที่มีความรู้ ซึ่งเป็นเรื่องจริงที่ตนเห็นด้วย โดยนอกจากระบบการศึกษา สภาการศึกษาจะต้องปรับตัวแล้ว การพัฒนาคนในองค์กรต่าง ๆ ให้มีความรู้เพื่อให้สามารถทำงานภายในองค์กรได้จริง เข้าใจในงานก็มีความสำคัญ และหลักสูตรนี้ “Real Marketing” จะช่วยให้การทำงานในด้านอสังหาริมทรัพย์ ตอบโจทย์เรื่อง HOW TO ได้
  ด้านศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มองว่า นักการตลาดในปัจจุบันต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยี สื่อดิจิทัล ซึ่งเด็กรุ่นใหม่ใช้สื่อโซเชียลเป็น ทำงานด้านการตลาดเป็น แต่เป็นเพียงระดับ userเท่านั้น ยังขาดความสามารถทำงานโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างมืออาชีพ ผู้บริหารจึงต้องกล้าลงทุน ปรับกระบวนการคิดใหม่ ต้องกล้าลงทุนว่า การบริหารคน จะต้องทำให้ทุกคนในองค์กรเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัลและให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนภายในทีม เพื่อสู่เป้าหมาย คือ การได้คนคุณภาพตรงตามต้องการ
“บุคลากรด้านอสังหาริมทรัพย์ยังขาดแคลน ในประเทศไทยแต่ละปีสามารถผลิตบุคลากรทางด้านนี้ได้ไม่ถึง 100 คน”
     ด้านนายสุธาทร สุทธิสนธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พร็อพทูมอร์โรว์ จำกัด เจ้าของเว็บไซต์www.prop2morrow.com เว็บสื่ออสังหาฯรูปแบบใหม่ ที่ให้บริการด้านการเป็นที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในรูปแบบที่หลากหลาย กล่าวว่า จากประสบการณ์ที่ได้ทำงานด้านการตลาดร่วมกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้มองเห็นว่า“คน” เป็นเรื่องที่ท้าทายของธุรกิจ การพัฒนาทักษะของคนในองค์กรให้ก้าวทันยุค Digital นอกจากจะดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาในองค์กรแล้ว การเพิ่มทักษะ การเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักการตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็มีความสำคัญยิ่ง ซึ่งปัจจุบันภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเองก็กำลังตื่นตัวกับ Digital Transformation กล่าวคือ เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับองค์กรธุรกิจ โครงสร้างองค์กรด้านทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจด้วย มิเช่นนั้นอาจ disrupt ธุรกิจหรือกับอาชีพที่ทำหายไปได้ด้วยเช่นกัน
   ทั้งนี้ แนวโน้มการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และการทำการตลาดที่อยู่อาศัยนับจากนี้เป็นต้นไป การปรับสินค้าหรือการบริการตามความต้องการของตลาดหรือความต้องการของผู้บริโภคให้สอดคล้องกับรายละเอียดที่ได้จากข้อมูลที่ผู้บริโภคระบุไว้ด้วยตัวเองจากการสำรวจสอบถามเพียงอย่างเดียวนั้นคงไม่เพียงพอแล้ว แต่จากนี้ไปการพัฒนาสินค้าหรือการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย นอกจากจะแตกต่างจากคู่แข่งโครงการอื่นๆในทำเลเดียวกันแล้ว ผู้ประกอบการหรือนักการตลาดอสังหาริมทรัพย์จะต้องหาและคาดเดาความต้องการของผู้บริโภคให้เจอ พร้อมกับปรับสินค้ารวมถึงการบริการให้ตรงตามที่คาดการณ์ไว้ “การเข้าถึง Social Media ที่มากขึ้นในหลากหลายช่องทางที่มาของแหล่งข้อมูลของผู้บริโภค จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถยกระดับการบริการหรือการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์แบบเฉพาะตัวของผู้บริโภคได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น” นายสุธาทร กล่าวพร้อมกับระบุว่าการเปิดหลักสูตร “Real Estate Marketing Digital Transformation” หรือ “Real Marketing” ที่เปิดรับสมัครวันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เริ่มรุ่นแรกเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562 เป็นอีกมิติช่วยเติมเต็มในการสร้างนักการตลาดอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่เข้าสู่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นเรียลเซ็กเตอร์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมหลักสูตร “Real Estate Marketing Digital Transformation” หรือ (Real Marketing)
* Experience: แลกเปลี่ยน แนวคิด ประสบการณ์ กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมหลักสูตร
* Transform: ปรับแนวคิดเพื่อนำไป Transform องค์กรด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์
* Practical: อัพเดทข้อมูล สถานการณ์ แนวโน้มล่าสุด ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้ง
นำกลับไปใช้ได้ทันที
ผู้ที่เหมาะสมในการเข้าหลักสูตร “Real Marketing”
1. เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2. ผู้ที่ทำงานด้านการตลาด และการขายอสังหาริมทรัพย์
3. ผู้ที่สนใจเข้าสู่สายงานการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
หลักสูตร “Real Marketing” รุ่นที่ 1 กำลังเปิดรับสมัคร วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 ผู้สนใจสมัครออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.therealmarketing.netนอัตรา49,000 บาทต่อคน โดยจะเริ่มอบรมเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562 จำนวน 7 วัน (วันละ 6 ชม. รวมทั้งหมด 36 ชม.)
 สถานที่โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท โรงแรมความคิดเห็น