หอการค้าไทยเตรียมจัดงาน “หอการค้าแฟร์” ที่จังหวัดขอนแก่น วันที่ 28 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)

 โดยมีบริษัทเข้าร่วมงานกว่า 300 คูหา บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร ผนึกช่อง 3 จัด “คอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจร” ร่วมสร้างสีสันภายในงาน คาดจะมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 100,000 คน เงินสะพัดไม่ต่ากว่า 1,000 ล้านบาท
นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากนโยบายหลัก ด้านหนึ่งของหอการค้าไทย ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย การจัดงาน “หอการค้าแฟร์” จึงถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กร โดยเป็นการยกระดับมาตรฐานงานแสดงสินค้าในระดับภูมิภาค สร้างโอกาสและช่องทางการตลาด ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น โดยเฉพาะ SME ที่มีศักยภาพ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ รวมทั้ง ยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือ เชื่อมโยงกับเครือข่ายต่าง ๆ เสริมความเข้มแข็ง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และกระจายรายได้ไปยังท้องถิ่น อีกทั้ง ยังมีการส่งเสริมการค้าในระดับภาค และกลุ่มประเทศ CLMV นอกจากนี้ ยังได้มีการ เชิญชวนนักธุรกิจจากต่างประเทศเข้าร่วมงานด้วย
การจัดงานหอการค้าแฟร์ในปีที่ผ่านมา (28 กันยายน–7 ตุลาคม 2561) ณ จังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าประสบผลสาเร็จ เป็นอย่างมาก โดยตลอดการจัดงานทั้ง 10 วัน มียอดการจาหน่ายสินค้ารวมทั้งสิ้น 1,256 ล้านบาท และมียอดผู้เข้าชมงาน 1.7 แสนคน แบ่งเป็นคนไทย จานวน 1.65 แสนคน และต่างชาติ 4,500 คน ซึ่งนอกจากจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนจากการค้าขายดังกล่าวแล้ว ยังช่วยกระตุ้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นไปด้วย เช่น การท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก ธุรกิจโฆษณา เป็นต้น
“ความสาเร็จที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ คณะกรรมการฯ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยตรงกับท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีแนวคิดในการขยายพื้นที่การจัดงานไปยังภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการค้า การท่องเที่ยวและบริการ และกระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในปีนี้ จึงได้ตั้งเป้าหมายไปยังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มเติมจากปีก่อน” นายกลินท์ กล่าว
สำหรับการจัดงานหอการค้าแฟร์ในปี 2562 นั้น จะจัดขึ้นใน 2 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน–7 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) และภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน–8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
ทั้งนี้ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในภาพรวม ไม่ได้เติบโตอย่างโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนได้จากผลสารวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยในช่วงที่ผ่านมีค่าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายของภาครัฐ และการลงทุนที่เริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น ขณะเดียวกันยังมีประเด็นที่ต้องการให้เร่งแก้ไข ได้แก่ กระตุ้นการใช้จ่ายของภาคเอกชน รวมถึงการเพิ่มโครงการเพื่อให้มีการจ้างงานในพื้นที่มากขึ้น โดยการจัดงานหอการค้าแฟร์ ณ จังหวัดขอนแก่น

ความคิดเห็น