เปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัย รุ่นที่ ๒

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรม ริเวอร์วิว เพลส โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัย รุ่นที่ ๒
โดยมีนางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประธานฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ กล่าวรายงาน และมีนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้างานในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

จากการปฏิบัติงานออกติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัคร เพื่อติดตามผลการเรียน และให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ พบว่า นักเรียนทุนพระราชทานฯ ส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการใช้ชีวิตในสถานศึกษา ครอบครัว และสังคม รวมถึงความเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมแบบวัตถุนิยม ความรุนแรง และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยปราศจากการได้รับความรู้เรื่องทักษะชีวิตอย่างเหมาะสม
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัว ผู้ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่ ๑๑ จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง จำนวน ๘๒ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง ให้นักเรียนทุนฯ มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับทุนพระราชทานฯผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนทุนฯ ให้ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถกระทำสิ่งต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว สำหรับโครงการฝึกอบรมฯ ในรุ่นที่ ๒ มีระยะเวลาฝึกอบรม ๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ กิจกรรมการอบรม มีดังนี้ การบรรยายแบบมีส่วนร่วม การศึกษาดูงาน กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ (Walk Rally) เพื่อเรียนรู้ทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจาก  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักเรียนทุนพระราชทานฯ ผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัว เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ และอาสาสมัคร
นอกจากนี้ การอบรมครั้งนี้ได้มุ่งเน้นนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบภัย รุ่นที่ ๒ น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานทุนการศึกษา ด้วยการทำความดีและแสดงออกด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไป

ความคิดเห็น