พส. นำชาวเขาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

   วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดย กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ นำราษฎรบนพื้นที่สูง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท
 นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงมาอย่างยาวนาน ด้วยโครงการจากน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ยังคงสานต่อการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง อาทิ โครงการหลวง โครงการในพระราชดำริ โครงการพระธรรมจาริก งานสังคมสงเคราะห์ราษฎร งานพัฒนาพื้นที่สูงและโครงการด้านจิตอาสา ซึ่งโครงการเหล่านี้ส่งผลให้ราษฎรบนพื้นที่สูงมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน และสามารถดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของตนเองมาจนถึงปัจจุบัน
"เนื่องในมหามงคลฤกษ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ฤกษ์เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้นำราษฎรบนพื้นที่สูง 5 ชนเผ่า ประกอบด้วย กะเหรี่ยง 85 คน ม้ง 7 คน เมี่ยน 6 คน ลัวะ 1 คน และลาหู่ 1 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน ซึ่งเป็นราษฎรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 5 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดกาญจนบุรี กำแพงเพชร อุทัยธานี ราชบุรี และเพชรบุรี ซึ่งทุกคนล้วนแต่งกายด้วยชุดประจำชนเผ่าอย่างสวยงาม เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล เป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10" นางนภา กล่าวในตอนท้าย

ความคิดเห็น