Airbnb จับมือ ธนาคารออมสิน ยกระดับโฮมสเตย์ไทย เพิ่มรายได้ท่องเที่ยวชุมชน

  Airbnb บริษัทชั้นนำของโลกด้านธุรกิจบริการที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน และ ธนาคารออมสิน ธนาคารที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 106 ปี ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการเพื่อช่วยสนับสนุนและเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการธุรกิจบริการของไทย โดยนำร่องที่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ท้องถิ่น
  ทั้งนี้ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ธนาคารออมสิน จะดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นและพร้อมให้การสนับสนุน เพิ่มโอกาสผู้ประกอบการธุรกิจบริการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่ดีขึ้น ด้วยการนำเสนอเงินกู้อัตราดอกเบี้ย แบบยืดหยุ่นพร้อมแผนการผ่อนชำระ ขณะที่ Airbnb จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับด้านการบริการ โดยจะมีการฝึกอบรมตามขั้นตอนเพื่อให้ผู้ประกอบการโฮมสเตย์สามารถเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มระดับโลกที่มีเครือข่ายลูกค้าเข้ามาใช้บริการกว่า 500 ล้านคนทั่วโลก
ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ มิสเตอร์ไมค์ ออร์กิล (Mike Orgill) ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮ่องกง และไต้หวัน ของ Airbnb ได้ร่วมกันเปิดตัวความร่วมมือกันครั้งนี้และจากโครงการนำร่องดังกล่าว ทาง Airbnb และธนาคารออมสินได้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินและผู้ประกอบการโฮมสเตย์ท้องถิ่น 29 กลุ่ม ซึ่งผู้ประกอบการโฮมสเตย์ส่วนหนึ่งเป็นลูกค้าที่ได้เข้าร่วมโครงการ  GSB Smart Homestay 2018 โฮมสเตย์มีสไตล์ ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่โฮมสเตย์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศไทยความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับท้องถิ่นให้เกิดขึ้นพร้อมกับการสร้างรายได้ให้ชุมชนทั่วประเทศไทย คู่ขนานไปกับแนวนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการเติบโตและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนในเมืองรองต่างๆ ผ่านการท่องเที่ยว
ธนาคารออมสิน จัดทำสินเชื่อ GSB Homestay ที่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม โฮมสเตย์ อัตราดอกเบี้ยยืดหยุ่นตามประเภทหลักประกัน และการชำระคืนสอดคล้องกับลักษณะอาชีพ ส่วน Airbnb ได้ดำเนินการนำร่องต้นแบบฝึกอบรมเทรนเนอร์เพื่อสร้างศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน โดยมีจุดมุ่งหมายบ่มเพาะทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้นำและใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มของAirbnb มาทำตลาดให้กลุ่มโฮมสเตย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถนำทักษะและความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดกระจายสู่ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ภายใต้โปรแกรมต่างๆของธนาคารออมสิน
สำหรับผู้เข้าร่วมฝึกเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยและโอกาสการขยายธุรกิจ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การเป็นเจ้าของที่พักมือใหม่และเริ่มต้นใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb รวมถึงได้รับข้อมูลและประสบการณ์จากคุณนิตยา ไล้สุวรรณ เจ้าของที่พัก Airbnb ดีเด่น นอกจากนั้น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านระบบใยแก้วนำแสงในการจัดอบรมในครั้งนี้อีกด้วย
ดร. ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า “โฮมสเตย์ท้องถิ่นนับเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและชุมชนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยผู้ประกอบการด้านบริการของไทยเหล่านี้จะเป็นผู้สื่อสารเผยแพร่ความรู้ วิถีชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมไทยไปสู่นักท่องเที่ยวที่มาจากทั่วโลก ความร่วมมือกับ Airbnb ในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมสร้างสรรค์และสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านระบบนิเวศทางการท่องเที่ยว ที่ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนและการฝึกอบรมด้านการให้บริการ
  โดยผู้ประกอบอาชีพหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการโฮมสเตย์ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารออมสินได้มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อ GSB Homestay ที่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกิจการโฮมสเตย์ อัตราดอกเบี้ยยืดหยุ่นตามประเภทหลักประกัน และการชำระคืนสอดคล้องกับลักษณะอาชีพ เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน การดำเนินการของธนาคารยึดหลักกลไก 3 สร้าง คือ สร้างความรู้/อาชีพ สร้างตลาด/รายได้ และสร้างประวัติทางการเงิน โดยการร่วมมือกับ Airbnb เป็นการเพิ่มช่องทางตลาด และสร้างความเข้าใจในการใช้แพลตฟอร์มระดับโลก ซี่งทำให้มั่นใจได้ว่า ผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์เหล่านี้จะเป็นผู้มีองค์ความรู้พร้อมที่จะเป็นผู้มอบประสบการณ์ด้านการบริการอย่างดีเยี่ยมให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไป”
มิสเตอร์ไมค์ ออร์กิล (Mike Orgill) ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮ่องกง และไต้หวัน Airbnb กล่าวว่า “การท่องเที่ยวท้องถิ่นนับได้ว่าเป็นเครื่องมือทรงพลังและมีส่วนสำคัญในการผลักดันการท่องเที่ยวของไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยต่างก็มองหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่ จึงส่งผลทำให้ธุรกิจการให้บริการที่มอบประสบการณ์ที่แท้จริงและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกลายเป็นที่นิยมและแนวโน้มการท่องเที่ยวท้องถิ่นนี้จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
  สำหรับโฮมสเตย์เป็นรูปแบบที่พักที่ได้รับความนิยมมากบนแพลตฟอร์มของ Airbnb ในปัจจุบัน โดยชุมชนของผู้เป็นเจ้าของที่พักและผู้เข้าพักมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วไม่เพียงแต่ในเมืองท่องเที่ยวหลักเท่านั้น แต่กระจายไปตามเมืองรองในจังหวัดอื่นๆ อาทิ นครสวรรค์ และเชียงราย เป็นต้น ทั้งนี้ เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับทางธนาคารออมสิน องค์กรซึ่งมีวิสัยทัศน์เดียวกันในการใช้ดิจิทัลเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการธุรกิจบริการกับเครือข่ายระดับโลกในการสร้างและยกระดับการให้บริการพร้อมส่งต่อประโยชน์ของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและอย่างยั่งยืนในประเทศไทย”
คุณนิตยา ไล้สุวรรณ เจ้าของที่พัก Airbnb ดีเด่น กล่าวว่า “ก่อนหน้านี้เราได้มองหาช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่ม และสามีทำธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าระยะยาวอยู่ก่อนหน้านี้ เราจึงตัดสินใจสร้างบ้านไม้เพื่อให้เช่าขึ้นมา ในตอนแรกเราคิดว่าจะเปิดให้คนไทยได้มาเช่าแต่รู้สึกว่าน่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากกว่า เพราะในละแวกนี้ไม่มีบ้านไทยลักษณะนี้  ในตอนนั้นได้มองที่จะลิสต์ใน OTA หลายแห่งแต่ตัดสินใจว่าลิสต์ใน Airbnb น่าจะเหมาะสมกับความต้องการของเรามากกว่า  ซึ่งแพลตฟอร์มเซ็ตอัพไม่ยาก ใช้งานง่าย และปลอดภัย โดยเจ้าของที่พักสามารถควบคุมวันที่ต้องการให้เช่าได้ การเปิดที่พักผ่าน Airbnb นั้นทำให้เรามีรายได้พิเศษเพิ่มขึ้นสำหรับครอบครัวและช่วยให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น”

คุณวิชิต เมธาอนันต์กุล ผู้ประกอบการม่อนม้งโฮมสเตย์ จังหวัดเชียงใหม่ และ 1 ใน 10 ผู้ชนะการประกวดการแข่งขัน GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์ 2018 กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีมาก เนื่องจากเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ได้เข้าร่วม และ เรียนรู้โดยตรงจากแพลตฟอร์มระดับโลกอย่าง Airbnb ปัจจุบัน แขกผู้เข้าพักส่วนใหญ่เป็นคนไทย และเราวางแผนที่จะใช้ Airbnb เป็นเครื่องมือทางการตลาดใหม่ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้เราเข้าถึงนักเดินทางจาก ทั่วโลกได้”

ความคิดเห็น