พม. เตรียมจัดงาน “Thailand Social Expo 2019” 5 – 7 ก.ค. นี้ ที่ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันนี้ (27 พ.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์     สะพานขาว กรุงเทพฯ นายปรเมธี  วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดงานแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและงานมหกรรมด้านสังคมครั้งที่ 2     ของประเทศไทย “Thailand Social Expo 2019” ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน – Partnership for Sustainable” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ว่า ปัจจุบันสถานการณ์ของสังคมโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)     ในฐานะองค์กรด้านการพัฒนาสังคมของประเทศ จึงจำเป็นต้องดำเนินการผลักดันและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสังคม อย่างเป็นระบบ ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมใน การขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาสังคมไทยอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
 นายปรเมธี  กล่าวต่อว่า ปีที่ผ่านมา กระทรวง พม. ได้ดำเนินการจัดงาน Thailand Social Expo 2018 ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เป็นการแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีประชาชนผู้สนใจจากทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัยมีส่วนร่วมเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นับว่าการจัดงานครั้งแรกประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับปี 2562 ได้กำหนดจัดงาน Thailand Social Expo 2019 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลของการรวบรวมผลงานนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคมและกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผลการคิดค้นและการดำเนินงานสำคัญในด้านสังคมของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยผนึกกำลังบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ดำเนินงานด้านสังคมของประเทศไทย
 นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดงาน Thailand Social Expo 2019 มีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย 1) การเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย อาทิ 1.1) สมัชชาการพัฒนา  เด็กและเยาวชนแห่งชาติ 1.2) วาระแห่งชาติ Active  Aging สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข 1.3) สื่อสารสร้างสรรค์ป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก และ 1.4)  การยกระดับ CSR สู่พลังจิตสาธารณะ ลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน   เป็นต้น 2) บริการทางสังคม อาทิ 2.1) บริการตรวจวัดสายตา  2.2) ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ 2.3) สาธิตการพัฒนาฝีมือแรงงานและการฝึกอาชีพ 2.4) ตัวอย่างแบบบ้านประหยัดพลังงาน 2.5)  การทำบัตรประชาชน และ 2.6) การให้บริการ  จัดหางาน  เป็นต้น 3) การแสดงและนวัตกรรมทางสังคม อาทิ 3.1) Pavilion กลาง การแสดงผลงานการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ได้แก่ ปฐมวัย  วัยรุ่น  วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ  3.2) นวัตกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ                  3.3) การแสดง Application งานด้านสังคม และ 3.4) การแสดงดนตรีของคนพิการ Fight for Dream เป็นต้น และ 4) การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและร้านอาหาร อาทิ 4.1) ผลิตภัณฑ์ ทอฝัน by พม. 4.2) ผลิตภัณฑ์ OTOP และ 4.3) ร้านค้า ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ทั้งนี้
ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน Thailand Social Expo 2019 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาสังคมไทยอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

ความคิดเห็น