พส. แถลงข่าวจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  นายอนันต์ ดนตรีรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แถลงข่าวพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง    เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 นายอนันต์ กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และคณะพระธรรมจาริก จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ และวัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่ ปีนี้เป็นปีที่ ๕๔ ตั้งแต่  ปี ๒๕๐๙ - ๒๕๖๑ มีราษฎรบนพื้นที่สูง เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท รวมทั้งสิ้น ๑๑,๑๗๘ รูป ยังคงครองเพศบรรพชิต ๖๐๙ รูป (พระภิกษุ ๓๐๐ รูป สามเณร ๓๐๙ รูป) โดยการจัดส่งคณะพระธรรมจาริกขึ้นไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา        ในหมู่บ้านราษฎรบนพื้นที่สูงตามแนวชายแดนและถิ่นทุรกันดาร ในภาคเหนือสืบมาจนถึงปัจจุบัน ผลของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะพระธรรมจาริก ทำให้ราษฎรบนพื้นที่สูงเกิดความเลื่อมใสศรัทธา และประสงค์เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทเพื่อสร้าง ศาสนทายาทในพระพุทธศาสนา ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ก่อนเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี ในปี ๒๕๖๒ ตั้งเป้า ๑๖๘ รูป จากราษฎรบนพื้นที่สูง (ชาวเขา) ใน ๘ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน แพร่ กำแพงเพชร พิษณุโลก และน่าน กิจกรรมในปีนี้ ประกอบด้วย
 วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. พิธีกราบลาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง  ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ  โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน
 วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีกราบขอขมาและปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะต่อพระเทพกิตติเวที ประธานคณะพระธรรมจาริก ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. การแสดงนิทรรศการและซุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือราษฎรบนพื้นที่สูง และ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. พิธีถวายผ้าไตรและเครื่องอัฐบริขารแก่นาคราษฎรบนพื้นที่สูงโดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญชวน
ผู้ที่สนใจร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม หรือร่วมบริจาคโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของ “มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ดังนี้
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๐๒๑ ๑ ๒๒๕๔๐ ๑
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสำนักงาน ก.พ. บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๒๐๑ ๐ ๕๙๗๑๔ ๐
 ธนาคารธนชาต สาขาปากคลองตลาด  บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๒๒๔ ๒ ๑๐๐๒๑ ๐
หรือ ธนาณัติสั่งจ่ายที่ทำการ ไปรษณีย์พลับพลาไชย ในนาม “มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร” เคาเตอร์เซอร์วิสทุกแห่ง และ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขา
 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๘๓๑๓
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๒๗๓ นายอนันต์ กล่าวในตอนท้าย

ความคิดเห็น