กิจกรรมสัมมนาเบาหวานสำหรับสมาคมสมาพันธ์เครือข่ายเด็กและสตรีหูหนวกไทย

โดยมีหัวข้อ การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน อาหารแลกเปลี่ยน โดยนักกำหนดอาหาร, การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน พยาบาลชำนาญการ, และการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวาน โดยเภสัชกร นำทีมโดย พญ. สุณีย์ เจี่ย หัวหน้าศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ อายุรแพทย์สาขาโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ รพ.พญาไท1ณ.ห้องประชม We Happy อาคาร3ชั้น1รพ.พญาไท1

ความคิดเห็น