DBS เปิดระดับเตรียมอนุบาล “DBS Mini Dragons” ชูจุดเด่นด้านภาษาอังกฤษ - พัฒนาการ - การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ปูพื้นฐานเด็กเล็กพร้อมก้าวสู่ผู้นำที่มีคุณภาพและมีความสุข เน้นคุณภาพด้วยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์และเป็นเจ้าของภาษา 100% พร้อมหลักสูตร Play-Based Learning

 เปิดโลกแห่งการค้นหาและการเรียนรู้ผ่านการเล่น สนับสนุนให้เด็กๆเรียนสนุกเล่นอย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาทักษะทั้ง 7 ด้านอย่างเต็มศักยภาพ
โรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) หนึ่งในโรงเรียนนานาชาติชั้นนำระดับภูมิภาค ขยายระดับการสอน เปิดโรงเรียนเตรียมอนุบาล “DBS Mini Dragons” มุ่งสร้างปูพื้นฐานเด็ก ดึงศักยภาพเพื่อปูความพร้อมสู่การเรียนระดับอนุบาลอย่างมีคุณภาพ บนนโยบายการสร้างสรรค์โรงเรียนนานาชาติที่มีคุณภาพที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในปี 2562 DBS จะขยายการศึกษารองรับนักเรียนเตรียมอนุบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของพ่อแม่ยุคใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมให้บุตรหลานสามารถเริ่มต้นการเรียนในระดับชั้นอนุบาลได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นโรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) จึงได้เปิดหลักสูตร DBS Mini Dragons ในอาคารศูนย์การเรียนรู้ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (Pre-EY Centre) โดยใช้หลักสูตร EYFS (Early Years Foundation Stage) ของประเทศอังกฤษ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของเด็กเล็กด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ความแข็งแรงของร่างกาย และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและเหมาะสมสำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี เพื่อเตรียมพร้อมให้เด็กก่อนวัยเรียนได้พัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์อย่างรวดเร็ว
 1-3 ขวบปีของชีวิตคือนาทีทองแห่งการเรียนรู้
ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมบริหารโรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) กล่าวว่า จากบทความและงานวิจัยพบว่า ช่วงอายุ 1-3 ปี นับเป็นช่วงนาทีทองแห่งการเรียนรู้ ความเฉลียวฉลาด และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก เพราะสมองจะมีการพัฒนาที่รวดเร็วมากแทบเป็นนาทีต่อนาที หากไม่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธีจะทำให้เสียโอกาสมาก เด็กในวัยนี้จึงต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากพ่อแม่ และครูที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านพัฒนาการเด็กเล็กร่วมกัน เพื่อให้สมองได้มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ซึ่งการทำงานของสมองแต่ละส่วนจะมีหน้าที่แตกต่างกัน อาทิ การประมวลการรับรู้ การเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ ความสามารถในการเข้าใจความหมายของคำหรือสิ่งที่เห็น อารมณ์ความรู้สึก และการเรียนรู้ทางสังคม ซึ่งทั้งหมดทำงานประสานกัน ก่อให้เกิดทักษะบางอย่างที่เด็กอายุสองขวบควรจะทำได้ อาทิ สามารถพูดคำศัพท์ได้เล็กน้อยและรู้จักเชื่อมคำต่างๆ เข้าด้วยกัน สามารถพูดออกเสียงได้อย่างชัดเจน และความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปีในวงการการศึกษาสำหรับเด็กเล็กของกลุ่มโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ผนวกกับทีมครูผู้เชี่ยวชาญที่โรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) เราเชื่อมั่นว่า DBS Mini Dragons มีศักยภาพอย่างเต็มเปี่ยมในการจัดการเรียนการสอน ที่จะพัฒนาทักษะสำคัญของเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กในทุกๆด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การศึกษาระดับต่อไป และเติบโตเป็นผู้นำที่มีคุณภาพและมีความสุข ตอบสนองความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ที่ต้องการให้ลูกมีพัฒนาการที่สมบูรณ์แบบ ทั้งร่างกาย การเรียนรู้ และทักษะในการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
จุดเด่นที่แตกต่างของ DBS 
ขณะที่ในปัจจุบันมีการแข่งขันทางการตลาดสูง เพราะมีโรงเรียนนานาชาติหลากหลายหลักสูตรเปิดใหม่ขึ้นทุกปี แต่สำหรับดร. เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติ DBS อีกท่าน ให้ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจว่า การแข่งขันกลับเป็นผลดีต่อผู้บริโภค นั่นก็หมายถึงนักเรียนและผู้ปกครอง เพราะโรงเรียนจะต้องเร่งพัฒนาในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด และทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีกับนักเรียน ซึ่งจะเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศและของโลกต่อไปในอนาคต
 จุดเด่นที่แตกต่างที่ทำให้โรงเรียนของเรามีคุณภาพสูงในระดับนานาชาติ คือการมีองค์ประกอบสำคัญครบ 6 ประการ ได้แก่ 1. การดำเนินงานภายใต้หลักปรัชญาความเป็นเลิศทั้ง 4 ด้าน  คือ หลักสูตรอังกฤษที่ปรับให้เข้ากับปริบทของไทย ความเป็นเลิศทางวิชาการ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ ความเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ไม่ทิ้งวัฒนธรรมไทย 2.อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนแต่ละส่วนเหมาะสมกับแต่ละวัยเรียน พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนทันสมัย ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ 3.การมีคุณครูที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่สอน ซึ่งคุณครูที่ DBS เป็นคุณครูที่จบตรงและมาจากประเทศอังกฤษ 100%      4.ทีมงานที่ดี มีความสามารถและความเอาใจใส่ 5.นอกจากหลักสูตรที่แข็งแกร่งแล้วยังมีกิจกรรมที่หลากหลาย และมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Extended Day คือมีเวลาเรียนที่ยาวกว่าโรงเรียนนานาชาติทั่วๆ ไป ตามแบบโรงเรียนเอกชนชั้นนำในประเทศอังกฤษ ซึ่งทำให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีในทุกด้านอย่างเห็นได้ชัด และ 6. ครูผู้เชี่ยวชาญระดับชาติในสาขาต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ มาให้ความรู้ฝึกฝนทักษะเพิ่มเติมแก่นักเรียน
 ดร.เต็มยศ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรองรับการแข่งขันในตลาดที่ดีทีสุด คือการพัฒนาจุดเด่นที่แตกต่างของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงในระดับโลก โดยเฉพาะในด้านการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนไปตามทิศทางความถนัดของแต่ละคน เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกและน่าสนใจ ทำให้เด็กเข้าใจและมีความรู้ลึกซึ้งในระดับที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ การเปิดระดับชั้นเตรียมอนุบาลที่ DBS Mini Dragons คือการเริ่มต้นปูพื้นฐานที่ดีต่อการพัฒนาการทางสมอง ร่างกาย และทักษะเด็กนักเรียนตั้งแต่แรกเริ่มอย่างมีคุณภาพ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้เร็ว สนุกและตื่นเต้นไปกับการค้นพบอันไม่มีที่สิ้นสุด
มร. มาร์ค แม็คเวย์ (Mr. Mark McVeigh) ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) ผู้มากประสบการณ์จากโรงเรียนชั้นนำทั้งในประเทศอังกฤษ และภูมิภาคเอเชีย ต่อยอดวิสัยทัศน์ของกลุ่มผู้ก่อตั้ง ตระกูลปาลเดชพงศ์ จึงมุ่งเน้นไปที่คุณภาพการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กๆ ค้นพบทิศทางและความถนัดของตนเอง และพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่   มร. แมคเวย์ กล่าวว่า ถึงแม้การแข่งขันในกลุ่มโรงเรียนนานาชาติจะสูง แต่ความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ปกครองในกลุ่มนี้เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารได้ทั่วโลก และการพัฒนานักเรียนให้มีสัมฤทธิผลรอบด้าน ดังนั้น DBS Mini Dragons คือจุดเริ่มต้นสำคัญในการก้าวเข้าสู่รั้วโรงเรียน ด้วยหลักสูตรพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยของประเทศอังกฤษ พัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น พร้อมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมที่เป็นมิตรและปลอดภัยสำหรับเด็กๆ เพื่อให้เด็กทุกคนได้สนุกและตื่นเต้นไปกับการค้นพบอันไม่มีที่สิ้นสุด
 ที่ DBS เรามีความเชื่อว่า ความต่อเนื่องของบุคลากรครูผู้สอนเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ จึงแต่งตั้งให้ มิสซิสเทรซี่ สกินเนอร์ (Mrs. Tracey Skinner) หัวหน้าครูอนุบาลและเตรียมประถมของโรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการเรียนการสอนเด็กเล็กจากโรงเรียนนานาชาติทั้งในอังกฤษ และดูไบ รับหน้าที่ดูแลหลักสูตร DBS Mini Dragons
เด็กที่มีความสุขจะเป็นเด็กที่เรียนรู้ได้ดีที่สุด
มิสซิส สกินเนอร์ กล่าวว่า เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างให้ DBS Mini Dragons เป็นศูนย์การเรียนรู้ในระดับชั้นเตรียมอนุบาลที่ดีทีสุดในระดับภูมิภาค โดยใช้หลักสูตร EYFS (Early Years Foundation Stage) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น (Play-Based Learning) โดยเด็กๆ จะสามารถพัฒนาทักษะทั้ง 7 ด้านได้เต็มศักยภาพ ได้แก่ การสื่อสารและภาษาอังกฤษ (Communication and Language) การพัฒนาด้านความแข็งแรงของร่างกาย (Physical Development) การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ สังคม และอารมณ์  (Personal, Social and Emotional Development) ทักษะด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ความเข้าใจโลก (Understanding the World) และศิลปะทางการแสดงออก (Expressive Arts)
นอกจากนี้ DBS Mini Dragons ได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กก่อนวัยเรียน 2-3 ปี มีความอยากรู้อยากเห็น สร้างสรรค์ และมีความเป็นมิตร เพื่อที่เด็กๆเหล่านี้จะได้รับโอกาสพัฒนาทักษะทีดีเพื่อเตรียมพร้อมให้สามารถต่อยอดการเรียนรู้ในชั้นอนุบาล และสามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนในวัยเดียวกันได้อย่างมีความสุข จากประสบการณ์ในการสอนเด็กเล็กมาหลายปี มิสซิส สกินเนอร์บอกว่า “เด็กที่มีความสุขจะเป็นเด็กที่เรียนรู้ได้ดีที่สุด (Happy children are the best learners)”
มร. แมคเวย์ กล่าวเสริมว่า ด้วยความแข็งแกร่งของการดำเนินงานภายใต้หลักปรัชญาความเป็นเลิศทั้ง 4 ด้าน  (The Unique DBS Vison) ได้แก่ 1.การใช้หลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากโรงเรียนเอกชนชั้นนำของประเทศอังกฤษ ที่มีความโดดเด่นทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรม มาปรับปรุงให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย รวมถึงการเสริมภาษาจีน และภาษาไทยเข้าไปในหลักสูตรเพื่อให้เข้ากับความต้องการของโลกอนาคต (Enhanced British Curriculum) 2.การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสัมฤทธิผลทางวิชาการเต็มศักยภาพ (Academic Excellence for All) 3.การพัฒนาและปลูกฝังทักษะความเป็นผู้ประกอบการ (Creative Thinking and Entrepreneurship) เช่น ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าหาญในการตัดสินใจและลงมือทำ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในอนาคต และ 4.การปลูกฝังพื้นฐานภาษาและวัฒนธรรมไทยที่เข้มแข็งให้กับนักเรียน (Communication, Global Perspective and Preserving Thainess) ทำให้ที่ผ่านมา นักเรียน DBS มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกด้านอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ DBS ยังได้ผ่านมาตรฐานของการเป็นสมาชิกของสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (ISAT) และ Council of International School (CIS) ซึ่งผลการประเมินออกมาเป็นที่น่าพอใจ ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม การเรียนการสอน การเอาใจใส่ของคุณครู อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และความสุขโดยรวมของทุกคนในโรงเรียน ดังนั้นการปูพื้นฐานทักษะที่สำคัญของการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนอายุ 2-3 ปีที่ DBS Mini Dragons จะพัฒนาศักยภาพของเด็กเล็กได้สมบูรณ์แบบ
 “DBS Mini Dragons จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน และหวังว่าจะได้ต้อนรับเด็กๆ Mini Dragons ของเรา สู่ครอบครัว DBS เร็วๆ นี้” มร.แมคเวย์ กล่าวสรุป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
ฝ่ายสื่อสารการตลาดโรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า (Denla British School หรือ DBS)
นิธิวดี พงษ์ภมร 081-6194264 Email: nithiwadee.p@dbsbangkok.ac.th
#DBS #DBSMiniDragons 
เกี่ยวกับ DBS
โรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) เป็นโรงเรียนในเครือของกลุ่มโรงเรียนอนุบาล
เด่นหล้า ที่เปิดสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 45 ไร่ ถนนราชพฤกษ์  โดยมีคณะผู้บริหาร คือ อาจารย์อารย์ ปาลเดชพงศ์ (ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติ DBS) ผศ. ดร. ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ (กรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติ DBS)  และดร. เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ (กรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติ DBS) เปิดรับนักเรียนอายุระหว่าง 2-18 ปี เข้าเรียนในระดับ Pre-EY จนถึง Year 13 (เทียบเท่าชั้นเตรียมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6)
หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้เหมาะกับการศึกษาของนักเรียนไทย โดยมีส่วนช่วยเติมเต็มการเรียนรู้ศักยภาพ และการใช้ชีวิตของนักเรียนได้อย่างมีเอกลักษณ์ โรงเรียนยังสรรหาบุคลากรในระดับแนวหน้าของวงการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที

ความคิดเห็น