NIA ปรับโฉม “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” พร้อมเปิดตัวโลโก้ใหม่ ชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA​ จัดกิจกรรมเปิดตัวการประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ประจำปี 2562​ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็น​ปีที่ 15 ในปีนี้มีการปรับรูปแบบการประกวดรางวัลและโลโก้ใหม่ เพื่อสร้างให้เกิดคุณค่า ความทรงเกียรติ และความภูมิใจของผู้ได้รับรางวัลผ่านช่องทางการสื่อสารในเว็บไซต์ www.award.nia.or.th รวมถึงการสร้างให้มีมาตรฐานการตัดสินรางวัลเป็นแบบเดียวกัน โดยในปีนี้รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติจะแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการออกแบบ และด้านสื่อ
 ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA เปิดเผยว่า “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติถือเป็นรางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรแก่คนไทยที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพของคนไทยและเผยแพร่ต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ สู่สาธารณชนในวงกว้าง รวมถึงกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมในทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นชาติแห่งนวัตกรรม โดยในปีนี้มีการปรับรูปแบบการประกวดรางวัลใหม่ใน 3 มิติ ได้แก่    1) Prestige: การสร้างความทรงเกียรติสูงสุดและความภาคภูมิใจแก่ผู้ได้รับรางวัล โดยใช้ชื่อเดียวกันว่า “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการออกแบบ ด้านสื่อ รวมถึงมีการจัดประกวดตราสัญลักษณ์รางวัลขึ้นใหม่ 2) Recognition: การสร้างช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล การรับสมัครประกวด และการประกาศผล ผ่านทางเว็บไซต์เดียว www.award.nia.or.th และ 3) Standard: การสร้างมาตรฐานตัดสินรางวัลผ่านการพิจารณาตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมเพียงชุดเดียวเพื่อตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติทั้ง 4 ด้าน ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลทรงเกียรติใน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” 5 ​ตุลาคม​​ ​ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้ตรงกับวันดังกล่าวของทุกปี​ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​บรมนาถบพิตร​เป็น “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”
 ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA กล่าวว่า “การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในปีนี้มีการจัดแบ่งใหม่เป็น 4 ด้าน เพื่อครอบคลุมทุกด้านสาขาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามขนาดองค์กร ได้แก่ องค์กรขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลาง และวิสาหกิจขนาดย่อม รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามประเภทองค์กร ได้แก่ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรไม่แสวงหากำไร และหน่วยงานภาครัฐ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านการออกแบบ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะผลงาน ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบริการ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสื่อ แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เนื้อหา สื่อมวลชน สปอตโฆษณา และสารคดีสั้น โดยทุกรางวัลจะตัดสินโดยคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลชุดเดียวกันที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาภายใต้เกณฑ์การตัดสินที่เหมาะสมในแต่ละด้านของรางวัล เช่น ความใหม่ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณค่าที่เกิดขึ้นทั้งต่อเศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น โดยวันนี้ยังได้มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติใหม่ สำหรับผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณธานี เหมือนนุช รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ คุณภัทรพล เรืองเสน และรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ คุณธีรดนย์ ใช้สมบูรณ์สุข
 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดรางวัลอันทรงเกียรติ โดยดูรายละเอียดและส่งผลงานทางออนไลน์ได้ที่ www.award.nia.or.th
 สอบถามเพิ่มเติม 
คุณพัชรีนาถ นำชัยสี่วัฒนา สำนักงานนวัตรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 02-0175555 ต่อ 304
อีเมล์ Awards@nia.or.th
#รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ #NationalinnovationAwards #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #NIA

ความคิดเห็น