ศ.กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ คนไทยคนที่สองที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงจากอังกฤษ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ ศาสตราภิชานประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันวิเศษยิ่งแห่งจักรวรรดิอังกฤษ    Knight Commander of the Most Excellent  Order of the British Empire (KBE)  นับเป็นความภาคภูมิใจยิ่ง ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันวิเศษยิ่งแห่งจักรวรรดิอังกฤษนี้ เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่งเป็นที่ประจักษ์ สำหรับผู้มีสัญชาติอังกฤษที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ จะสามารถใช้คำนำหน้านามว่า “เซอร์ (Sir)” ได้ ส่วนชาวต่างประเทศจะใช้อักษรย่อ “KBE” ต่อท้ายชื่อ ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ และศาสตราภิชานคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นคนไทยคนที่สองในประวัติศาสตร์ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ ในฐานะผู้อุทิศตัวเองให้กับงานด้านสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอด 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต  มันตาภรณ์ จบการศึกษา M.A. (Hons) (Law) และ B.C.L.(Hons) (Law) จาก Oxford  University,  Barrister–at–Law เนติบัณฑิตยสภาแห่งอังกฤษ และ Licence  Speciale  en  droit europeen จาก  Universite  Libre  de  Brussels
การบริหารงานที่ผ่านมา ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ อาทิ
- ผู้รายงานพิเศษเรื่องสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
- ประธานคณะอนุกรรมการสอบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศ Ivory Coast   ​
- ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กระทรวงการต่างประเทศ
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการยุติธรรม สภาทนายความ 
นอกจากนี้อาจารย์ยังได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติต่างๆ อีกมากมาย  อาทิ บุคคลดีเด่นของชาติ  สาขาพัฒนาสังคม (ด้านกฎหมาย)  จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  รางวัลทูตพิทักษ์สิทธิเด็ก สาขานักวิชาการ จากคณะทำงานด้านเด็ก รางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน  จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และล่าสุด ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันวิเศษยิ่งแห่งจักรวรรดิอังกฤษ Knight Commander of the Most Excellent  Order of the British Empire (KBE)

ความคิดเห็น